Malmtåg med ecodriving ska spara energi och miljö

Foto: LKAB

LKAB investerar i ny teknik för tågstyrning som gör malmtransporterna upp till 20 procent energisnålare och dessutom ska underlätta för maximalt utnyttjande av Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå. Systemet heter Cato, och investeringen på omkring 50 miljoner kronor sker i samarbete med Trafikverket.

Cato, Computer Added Train Operation, är ett datorbaserat system som styr tågrörelser, hastighet och inbromsning av tåg för att åstadkomma optimal körning inom angiven tågtidtabell. Systemet tar hänsyn till möten med andra tåg, tidtabeller med mera.

Med en mjukare körning av malmtågen minskar energianvändningen ytterligare samtidigt som slitage på bromsar, hjul och räls minskar. Malmtågens lok (IORE) är redan idag försedda med teknik för energiåtervinning. När tågen motorbromsar fungerar motorerna som generatorer. Det är särskilt värdefullt i den kraftiga utförslutningen på sträckan Riksgränsen – Narvik. Även på sträckan Malmberget- Luleå finns stora energivinster att hämta. Besparingspotentialen ska enligt LKAB vara närmare 12 miljoner kronor per år.

Systemet ökar även punktligheten i malmtågens trafik vilket minskar störningarna på Malmbanan. Därmed kan kapaciteten för malmtrafiken utnyttjas bättre.

Cato-systemet består av en dator och en display som installeras i lokhytten på varje tåg och en centraldator som kan kommunicera med Trafikverkets system för signalgivning, tågföring och kommunikationsutrustning. Trafikverket installerar ett motsvarande system, som även kommer att vara öppet för andra operatörer.

Systemutvecklingen av Cato inleddes år 2000 och har bedrivits i samarbete med Transrail AB och Trafikverket. Provdrift av Cato har gjorts med ett av LKAB:s IORE lok på Malmbanan. 

 För att nå LKAB:s tillväxtmål måste kapaciteten på Malmbanan i ett första steg öka till 40 miljoner ton år 2015.