Trafikverket beslutar sträckningen på Norrbotniabanan

Trafikverket har beslutat att alternativ Ö2 via Sävar och Bygdeå, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan.

Utredningen berör en sträcka om cirka 5 mil med höga naturvärden och tre tänkbara stationsorter, Sävar, Bygdeå och Robertsfors. Utredningen startar i norra delen av Umeå, vid den nya godsbangården och avslutas vid ett planerat resecentrum i Robertsfors.

Alternativ Ö2 bedöms sammantaget uppfylla projektmålen och Norrbotniabanans ändamål bäst. Med alternativ Ö2 undviks ingrepp i ett större sammanhängande område som idag är relativt opåverkat av störningar. En föreslagen dragning av Norrbotniabanan nära väg E4 ger också förutsättningar för en samordnad infrastrukturkorridor, varför en helt ny barriär kan undvikas för bland annat vilt och rennäring.

En tydlig fördel med alternativet är att en effektiv anslutning till Dåva industriområde kan erhållas. Alternativet möjliggör även en koppling till sågindustrin i Sävar.

– I dialogen med kommunerna och Länstrafiken har vi diskuterat de möjliga regionaltågsstationerna, säger Urban Eriksson, delprojektledare på Trafikverket. Tanken är att vi planerar järnvägen så att framtida regionaltågstationer möjliggörs. Endast Robertsfors är i dagsläget aktuell som station.

Eftersom det i nuläget är oklart om när en byggnation av Norrbotniabanan kan genomföras så kvarstår även ett utformningsalternativ i den norra delen av Sävar, vilket möjliggör en potentiell anslutning av Sävar såg.

Alla sex järnvägsutredningar längs sträckan Umeå-Luleå är nu färdigställda.