Cowi projekterar för Västlänken

Foto: Dan Wikner

Nu startar arbetet med Västlänken, den drygt nio kilometer långa tågtunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomfartstrafik för pendeltåg och fjärrtåg samt två nya stationer. Cowi har fått det inledande projekteringsuppdraget från Trafikverket.

Uppdraget gäller utredning och projektering av alla de ledningsomläggningar som kommer att krävas för att få tunneln och de nya stationerna på plats.

Inför projekteringen av själva tunnelbygget måste en rad förutsättningar vara på plats. Förutom kartläggning av eventuella arkeologiska lämningar, ett arbete som pågår sedan en tid tillbaka i Riksantikvarieämbetets regi, behöver också de tekniska förutsättningarna under mark utredas. Det handlar om att kartlägga alla ledningskollisioner som tunneln kommer att ge upphov till, och att projektera de omläggningar som behöver göras.

Cowi har nu fått Trafikverkets uppdrag att kartlägga befintliga sträckningar för alla slags ledningar i mark, exempelvis vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, bredband och gas – och projektera omläggningar som behöver göras i samråd med ledningsägarna och andra intressenter.

– Det är alltid lika roligt att få vara en del av de här riktigt stora infrastrukturuppdragen som helt kommer att förändra en regions trafikflöden. I Göteborg siktar man på att dubblera kollektivtrafikresandet, det är ett mål som rimmar väl med de hållbara värden vi driver inom Cowi, säger Torbjörn Spetz, chef för Cowis division Infrastruktur.

Cowis primära uppdrag är att inventera de befintliga näten, säkerställa funktionen för ledningarna och göra plats för tunneln och stationerna.

Uppdraget är för Cowis del värt cirka 17 miljoner kronor. Byggstart för Västlänken är planerad till 2017 och de första tågen rullar troligen genom tunneln först cirka tio år senare.