Swedtrain välkomnar föreslagna förstärkningar

Foto: Christer Wiik

Swedtrain, Branschföreningen för Sveriges järnvägsindustri, välkomnar Kapacitetsutredningens föreslagna förstärkningar av det befintliga transportsystemets infrastruktur. 

– Det är åtgärder som region- och näringslivsföreträdare har efterlyst i flera år. Det är mycket viktigt att förstärka kapacitet och tillförlitlighet, inte minst i järnvägssystemet. När det gäller åtgärder i det lite kortare perspektivet fram till 2025 har utredningen gjort en gedigen genomgång och föreslagit många nödvändiga åtgärder. Även järnvägsindustrin kan bidra, till exempel genom att leverera än mer effektiva järnvägsfordon. Nu gäller det för politiken att se till att vi kan gå från ord till handling, säger Swedtrains vice ordförande Staffan Håkanson.

På längre sikt menar Swedtrain att förslagen inte är lika tydliga. Utredningen klargör att en kraftig ökning av transportarbetet och trängsel är att vänta, och att till exempel klimatmålen inte kan uppfyllas om inte ytterligare kraftfulla åtgärder vidtas.

– På grund av att det är ett kapacitetsstarkt, energisnålt och attraktivt transportslag satsar man runt om i världen på utbyggnad av järnvägen. Järnvägen är, tillsammans med andra transportslag, en lösning på samhällets utmaningar om bland annat konkurrenskraft och klimat. Här saknar vi en beskrivning av hur transportystsystemets olika delar kan utformas så att målen kan klaras av. Men det är ju heller ingen lätt uppgift att beskriva detta, säger Magnus Davidsson, verksamhetsledare på Swedtrain.

Några av huvudpunkterna i remissvaret är:

  • Utredningens förslag på åtgärder i det befintliga systemet fram till 2025 är väl balanserat
  • Förslagen på ny järnväg, t ex Ostlänken och Göteborg-Borås, är bra satsningar som dock bör tidigareläggas
  • Utredningen underskattar järnvägens möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen, utredningen bör justera vissa antaganden, prognoser och kalkyler
  • Utredningen bör tydligare beskriva hur transportsystemet 2050 ska vara och vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen om ett konkurrenskraftigt transportsystem och inga klimatutsläpp
  • Järnvägens kapacitet kan redan idag förbättras genom tåg med hög passagerarkapacitet