Kopparstölder vid järnvägen ett växande problem

Foto: Trafikverket

Kopparstölderna vid järnvägen är ett växande problem som medför stora trafikstörningar, olycksrisker och kostnader. Trafikverket betecknar stölderna som sabotage och vill arbeta på bred front med andra myndigheter för att komma till rätta med problemen.

I takt med stigande metallpriser i världen ökar kopparstölderna vid järnvägen. Under januari-juli 2011 skedde minst 147 stölder. Trafikverket beräknar att följdkostnaderna för reparationer, investeringar, arbete och extra bevakning uppgick till cirka 120 miljoner kronor under 2011.

– Vi måste se det som ett samhällsproblem när stölderna är så omfattande att de kan jämföras med sabotage mot viktig samhällsinfrastruktur, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Avklippta och stulna kopparkablar orsakar stora avbrott i järnvägstrafiken med förseningar och inställda tåg som följd. Den senaste stora händelsen på Södra stambanan mellan Nässjö och Alvesta ledde till att närmare 200 tåg drabbades och 70 av dem fick ställas in. Detta beräknas ha kostat samhället cirka 150 miljoner kronor.

Kabelstölderna medför också en stor risk för allvarliga elolyckor. Delar av järnvägsanläggningen kan bli strömförande när kablar eller jordförbindelser klipps av. De som stjäl koppar riskerar inte bara sina egna liv utan utsätter även andra för livsfara. Det blir en farlig arbetsplats för dem som ska reparera järnvägen efter stölderna.

Gunnar Malm har nyligen informerat rikspolischefen och chefen för rikskriminalen om den omfattning som kopparstölderna har tagit. Man betraktar nu kopparstölderna som grov organiserad brottslighet. Problemen är störst i västra och södra Sverige.

– För att vi ska komma åt denna brottslighet måste vi jobba tillsammans på bred front mellan myndigheter: Trafikverket, Tullverket, Skatteverket och Polisen, säger Gunnar Malm.

Trafikverket vidtar förebyggande åtgärder för att minska stölderna vid järnvägen. Koppar ersätts med andra material så långt det går. Ny järnväg byggs så att materialstölder försvåras. Bevakning sätts in i särskilt drabbade områden.

Trafikverket vill också se en skärpt lagstiftning som försvårar handeln med stulen koppar. Finansdepartementet har kommit med en remiss om så kallad omvänd skattskyldighet för handel med metallavfall och skrot. Det är en skärpning av lagen som innebär att köparen och inte säljaren blir momsskyldig. Syftet är att förhindra det omfattande fusk med mervärdesskatt som förekommer i skrotbranschen.