Spårväg Lund C-ESS beviljas statlig finansiering

Spårväg mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordöstra Lund. Bild: Lunds kommun och Metro arkitekter

Trafikverket meddelar att spårvägsprojektet i Lund beviljas 298 miljoner kronor via regeringens satsning på stadsmiljöavtal. Satsningens syfte är att ge stöd för investeringar i kollektivtrafik som främjar hållbara stadsmiljöer och hållbart resande i städer. Spårväg på sträckan Lund C – ESS är en del av en omfattande stadsförnyelse och utveckling i nordöstra Lund, där det planeras för bostäder och kontor för ca 50 000 nya människor.

Beskedet innebär att spårvägsfinansieringen inte är helt klar. För att kommunen ska starta spårvägsprojektet krävs 50 % extern medfinansiering; bidraget via stadsmiljöavtal täcker 38 % av summan. Lunds kommun kommer därför att begära en förhandling med staten i syfte att kommunens andel utöver 50 % får delfinansieras via privat eller annan offentlig finansiering.

- Dagens besked visar att staten tydligt ser att Lunds spårvägsprojekt är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Men det är trots allt en utmaning att vi inte fullt ut beviljas de 50 % av finansieringen som vi ansökt om. Nu måste vi gemensamt samlas i Lund och Skåne för att hitta en lösning på resterande delar så att projektet kan komma igång. Spårvägen är viktig för att stärka Lunds roll som hållbar tillväxtmotor, menar Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är ändå mycket positivt att Lunds kommun beviljats statlig medfinansiering genom statsmiljöavtal. Det visar att staten ser spårvägen i Lund som en viktig investering i omställningen till hållbara transporter. Vi har goda förhoppningar om att kunna lösa resterande finansiering, menar Emma Berginger (MP), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden.

Härnäst kommer Lunds kommun att titta vidare på hur ytterligare finansiering kan säkras.

Spårväg Lund C – ESS är en framtidssatsning på kollektivtrafik i nordöstra Lund. Spårvägen kommer att fungera som en ryggrad i ett stråk som sträcker sig mellan den medeltida stadskärnan och den nya kunskapsstaden på Brunnshög. Längs med stråket planeras det för omfattande förtätning och utbyggnad med bostäder och arbetsplatser för ca 50 000 nya människor som ska bo och verka i området. Spårvägsprojektet drivs i samarbete mellan Lunds kommun och Region Skåne / Skånetrafiken, där Lunds kommun ansvarar för infrastrukturen – som nu har fått statlig medfinansiering, och Region Skåne / Skånetrafiken ansvarar för fordon, trafikeringen och depån.

 

Spårväg mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordöstra Lund. Bild: Lunds kommun och Metro arkitekter