Transportstyrelsen utreder säkerhetskulturen på Trafikverket

Foto: Anne Mette Storvik

Transportstyrelsen startar en utredning av hur Trafikverket arbetar med sin trafiksäkerhet inom järnvägsområdet. Bland annat vill Transportstyrelsen se vad som fungerar bra idag och vad som kan bli bättre.

I ett par olika utredningar, bland annat från Statskontoret, har det framförts kritik mot Trafikverkets järnvägsverksamhet som indikerar att det kan finnas brister kopplat till säkerhetskulturen. Transportstyrelsen har som uppdrag att bedriva tillsyn av Trafikverket och ska nu som extra åtgärd göra en utredning av säkerhetskulturen i Trafikverkets järnvägsverksamhet.

– Vi vill ta reda på hur Trafikverkets operativa järnvägsverksamhet fungerar när det gäller synen på risk och trafiksäkerhet. Vi kommer att titta på innehållet i deras säkerhetsdokumentation, vilken kunskap och förståelse som finns hos Trafikverket samt hur man faktiskt beter sig i verksamheten när det gäller arbetet med trafiksäkerheten, säger Claes Elgemyr på Transportstyrelsen.

Normalt sker tillsynen av Trafikverkets järnvägsverksamhet genom att kontrollera att Trafikverket har ett fungerande system för att styra sina säkerhetsrutiner. Den nya utredningen kommer att göra en djupare analys av säkerhetskulturen baserat på analys av dokumentation, enkätsvar och intervjuer med personer ansvariga för trafiksäkerheten inom järnvägsverksamheten. Utredningen görs i samförstånd och i dialog med Trafikverket som är positiva till det nya angreppssättet.

– Målet med den här utredningen är att få en bra beskrivning av säkerhetskulturen och att identifiera områden som vi anser att Trafikverket bör bevara och förbättra så att de kan behålla och utveckla en god säkerhetskultur i sin verksamhet, säger Claes Elgemyr.

Utredningen ska pågå under nästa år och vara klar i slutet av 2016.