Säkerhet vid arbete i spårområde ska förbättras

Foto: Stefan Bratt

Transportstyrelsen har förelagt Trafikverket att utföra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid arbete i spårområde. Bland annat ska Trafikverket senast den 1 oktober 2011 börja redovisa arbetsplatskontroller där oberoende kontrollanter ska genomföra både anmälda och oanmälda säkerhetskontroller av spårarbeten.

Ett antal olyckor och tillbud vid arbete i eller i närheten av trafikerade spår inträffade under 2010. Transportstyrelsen krävde då att Trafikverket vidtog omedelbara åtgärder som kunde dra igång direkt. Trafikverket införde den 4 oktober en skärpning av reglerna vid arbetet i spårområde. Dessa regler var tillfälliga och ska nu ersättas med mer långsiktiga åtgärder.

En del av dessa långsiktiga åtgärder inkluderar:

– Trafikverket ska lägga fram en ny säkerhetspolicy som nu är inlämnad till Transportstyrelsen för granskning.

– Trafikverket ska ta fram en checklista för riskbedömning. Denna ska tas fram tillsammans med spårentreprenörer och ska användas av alla som ska genomföra spårarbete.

– Revisionsprogrammet ska kompletteras med arbetsplatskontroller som utförs av oberoende kontrollanter.

Trafikverket ska komma in med checklistan för riskbedömning senast den 15 juli 2011. Man ska även senast den 30 september 2011 redogöra för hur man har infört checklistan i sin organisation och till sina entreprenörer. Senast den 1 oktober 2011 ska den första månadsvisa rapporten med arbetsplatskontroller vara inlämnad till Transportstyrelsen.

Trafikverket ska under perioden 1 juni 2011 till och med 1 juni 2012 anmäla avvikelser av allvarligare art som inträffar vid spårarbete senast nästkommande arbetsdag. Detta går utanför den vanliga olycksrapporteringen som alla tillståndshavare är skyldigt att utföra. Under samma tidsperiod ska Trafikverket även se till att det utförs minst 10 stycken oanmälda arbetsplatskontroller. Dessa ska sedan redovisas till Transportstyrelsen.

Syftet med föreläggandet är att Transportstyrelsen vill säkerställa sig om att man kontinuerligt ska kunna kontrollera trafiksäkerheten när det gäller spårarbete.