Ny förordning avseende stadsmiljöavtal kan ge stöd för kollektivtrafik

Bild: Lunds kommun

Regeringen har beslutat om en ny förordning avseende stadsmiljöavtal för att främja hållbara stadsmiljöer. Trafikverket ges därmed möjlighet att lämna stöd till kommuner för åtgärder som leder till ökad andel kollektivtrafik i städerna.

Trafikverket fick i januari 2015 i uppdrag av regeringen att lämna förslag på ett ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Uppdraget slutredovisades i maj 2015. Regeringen har därefter tagit fram en förordning i linje med Trafikverkets rekommendation.

Skälet till regeringens satsning är bland annat den starka tillväxten i de större städerna som ställer krav på en hållbar utveckling av både transportsystem och bebyggelse.

Åtgärder som ingår ska leda till låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stöd bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och energieffektiva lösningar för kollektivtrafik. Totalt 2 miljarder kronor har aviserats under perioden 2015-2018.

Regeringsbeslutet innebär att Trafikverket kommer att bjuda in kommuner och landstig att lämna in ansökningar.

För Lunds kommun innebär det att kommunen kommer att lämna in en formell ansökan för spårvägen Lund C-ESS. I en delredovisning under våren av projekt som låg inom ramen för de direktiv som tagits fram lyfte Trafikverket bland andra fram spårvägsprojektet i Lund.

– Beslutet är verkligen efterlängtat. Vårt spårvägsprojekt stämmer mycket väl överens med stadsmiljöavtalens intentioner. Med spårvägen som ryggrad kan vi åstadkomma en hållbar och attraktiv stadsutveckling i Kunskapsstråket och på Brunnshög, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.