Uppsala får två miljarder till ny spårväg

Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White

Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder till spårväg som man ansökt om från Trafikverket, inom ramen för stadsmiljöavtal. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska vara färdigt 2029.

– Det här är väldigt glädjande och bekräftar att det finns ett stort behov av kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg. För Uppsalaborna skapar spårvägen snabba och säkra förbindelser mellan viktiga målpunkter och vi ger mer plats för människorna i gatumiljön. Arbetet med detaljplan, tillstånd och andra förberedelser för genomförande fortsätter nu och nödvändiga beslut kommer att hanteras av kommunstyrelsen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att bygga spårväg som en bärande del av Uppsalas kollektivtrafik är en gemensam satsning mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Huvudsyftet till att valet föll på spårväg är dess höga kapacitet. År 2050 förväntas 80 000 människor resa längs spårvägssträckan varje dag, en mängd som bussar har svårt att klara av. En spårvagn som är 30 meter lång kan ta ungefär samma mängd resenärer som tre stadsbussar. Dessutom har spårvägen stora miljö- och klimatmässiga fördelar.

– I Uppsala län ansvarar regionen för driften av kollektivtrafik och depålösning medan kommunerna ansvarar för systemval och fasta investeringar. Uppsala kommun har meddelat att de kommer att gå vidare med arbetet att investera i spårvagn. Från regionens sida kommer vi att leva upp till den ansvarsfördelning som finns emellan oss och ansvara för driften av den nya kollektivtrafiken i Uppsala kommun, säger Emilie Orring (M) regionstyrelsens ordförande.

Spårvägen ska binda samman den planerade järnvägsstationen i Bergsbrunna med Ultuna, Gottsunda och Uppsala centralstation. Skälet till att valet fallit på spårväg är att den är miljövänlig och kapacitetsstark i ett långsiktigt perspektiv. Förutsägbarheten i kollektivtrafikens dragning innebär också fördelar för planeringen av bostäder och företagsinvesteringar. Ett krav från Trafikverket är att medlen från stadsmiljöavtalet ska vara upparbetade senast 2029.

– Det är positivt att Trafikverket kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Uppsala kommun med Region Uppsala som beviljats ett stadsmiljöavtal på över två miljarder kronor under perioden 2022–2029 för ny spårtrafik är den hittills största paketsatsningen, och bör ge god effekt i form av ökat resande med kollektivtrafik och även fler cykelresor. Motprestationer och effektbedömningar ingår i avtalet, säger Lennart Kalander, chef nationell planering, Trafikverket.

Spårvägen är beräknad att kosta kommunen totalt 6,1 miljarder. Staten har tidigare beviljat drygt 0,9 miljarder kronor för Ultunalänken. Tillsammans med de dryga 2 miljarder som Trafikverket nu bidrar med för Kunskapsspåret utgör statens bidrag 50 procent av den totala kostnaden. Därmed uppfylls villkoret för byggande av spårväg.