Finsk arbetsgrupp kräver upprustning av Kasköbanan

Kaskö hamn är belägen på Finlands västkust cirka 100 km söder om staden Vasa. Hamnen är en av landets viktigaste exporthamnar för trävaror och cellulosa och hanterar ca 1,1 milj. ton gods per år. Foto: Kaskö Hamn

Den finländska Kasköbanan är i behov av 22 miljoner euro. Det anser en arbetsgrupp som har undersökt utvecklingsmöjligheterna för stadens hamn. Finlands Trafik- och kommunikationsministerium får snart ta emot en rapport om vad det skulle betyda för Kaskö och hela regionen om järnvägen rustas upp.

Arbetsgruppen anser att en bättre järnväg i Kaskö kunde leda till nya fartygslinjer från Kaskö och öka möjligheterna för export till Ryssland från den mekaniska industrin i Sydösterbotten.

Arbetsgruppen föreslår enligt Finlands Radio att man i samarbete med Kommunikationsministeriet och Trafikverket utarbetar en reparationsplan för banan för 200 miljoner euro.

Dessutom önskar arbetsgruppen att man kommer överens om tidsplanen för reparationen och hur det hela ska förverkligas. Kaskö hamn anses inte bara viktig för Kaskö, utan för hela regionen.

Arbetsgruppen som har funderat på järnvägens betydelse för regionen kommer då att överlämna sin rapport till ansvarigt ministerium.

Arbetsgruppen räknar med att godsvolymen på banan kunde öka från nuvarande 193 000 ton till 980 000 ton om den repareras.

För tillfället används banan i huvudsak av skogsindustrin. Det beror dels på det ekonomiska läget och dels på banans skick.

 En bättre järnvägsbana skulle ge möjligheter för nya fartygslinjer för sågvirke från Kaskö. Dessutom kan råvirke från Sydösterbotten transporteras i högre grad längs spåret och bioenergi kunde transporteras till inlandet.

Kaskö stad har i samarbete med övriga kommuner längs banan samt landskapsförbundet länge arbetat aktivt för att järnvägen skall bestå och rustas upp.

Om banavsnittet skulle stängas kan, enligt arbetsgruppen, det tolkas som att statsmakten anser att regionens kamp för att utveckla och behålla arbetsplatserna inte är en viktig fråga.

Kaskö hamn ingår i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Representanterna för företagen i Kaskö hamn har under arbetets gång tydligt markerat att en eventuell stängning av spårförbindelsen vore en oersättlig förlust för företagen, arbetsplatserna och ekonomin i regionen.

På årsnivå passerar nu cirka 1,1 miljoner ton gods genom Kaskö hamn, och godskapaciteten kan höjas till hela 4 miljoner ton utan större investeringar. Den sysselsättande effekten skulle däremot vara avsevärd. I hamnens strategi ingår att lansera nya fartygsrutter och funktioner. Inom kort startar t.ex. en ny fartygslinje till Storbritannien.

Det finns färdiga planer för muddring av farleden till Kaskö hamn och hamnbassängen. Muddringen kostar totalt 5 miljoner euro, varav Kaskö stad har lovat betala hälften. Med större djup vore det lättare för hamnen att starta den planerade containertrafiken och möjliggöra och hantera en volymtillväxt.

Källa: Kaskö Hamn & Yle