Jernbaneverket vill se en kraftig ökning av järnvägstrafiken

Resenärer vid Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik

Befolkningen i de norska städerna ökar och det kommer trafiken också att göra. Men städer har inget utrymme för att rymma flera bilar. Det är därför ett viktigt mål i Norge att den största trafiktillväxten måste ske inom kollektivtrafiksektorn. Det skriver Jernbaneverket som har tagit fram en långsiktig analys om landets järnvägstrafik.

Jernbaneverket vill fram till år 2050, i de fyra största städerna Oslo, Stavanger, Bergen och Trondheim, dels se en satsning på nya cykel- och gångstråk, dels kunna fördubbla järnvägsresandet

- Tågen måste gå oftare, snabbare och vara mer punktliga för att trafikslaget ska kunna hantera en betydande del av den förväntade trafikökningen och bidra till att klimatmålen nås, säger Jernbaneverkets chef Elisabeth Enger.

Vad gäller de norska godstransporterna har järnvägen, enligt Jernbaneverket, tappat volymer till lastbilstransporterna. Detta samtidigt som fraktvolymerna väntas öka kraftigt under de kommande åren. Det uppskattas att det finns dubbelt så mycket godstrafik 2050 som idag.

En stor ökning av varuvolymen på den norska järnvägen kräver att kapaciteten i det norska nätet ökar, skriver Jernbaneverket. Detta kommer bland annat kräva flera nya mötesspår för längre godståg (750 meter), nya och upprustade godsterminaler i Oslo-området, Bergen och Trondheim samt dubbelspår på Ofotbanan. Jernbaneverket nämner också elektrifiering av Solør- och Rørosbanen, dubbelspårsutbyggnad av Gjøvik och Dovrebanen samt etablering av redundanta lösningar till Bergen- och Sørlandsbanan.

Läs hela framtidsanalysen på: www.jernbaneverket.no