Tågoperatörerna om handlingsplan för ITS-användning

Tågtrafikledning i Sverige. Foto: Stefan Nilsson/SJ

Regeringen gav hösten 2013 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att revidera den nationella strategin och handlingsplanen för användningen av intelligenta transportsystem – ITS.  Intelligenta transportsystem är ett viktigt medel för att nå ett framtida hållbart transportsystem och för att uppnå de transportpolitiska målen. Tågoperatörerna anser därför att det behövs en tydlig strategi för ITS.

Branschföreningen Tågoperatörerna anser att tillvägagångssättet vid framtagandet av handlingsplanen och strategin har varit allt för snäv. Strategin och handlingsplanen har tagits fram genom dels seminarier, intervjuer, workshops, diskussioner samt återkopplingar, och dels genom  analys av olika politiska dokument från Sverige, EU och FN. Men detta räcker inte. ITS har införts på en mängd olika områden, vissa har varit framgångsrika, medan andra varit betydligt mindre framgångsrika. Införandet av ERTMS i Sverige är ett exempel på mindre lyckade implementeringar.

För att kunna formulera en effektiv strategi med handlingsplan för användningen av ITS måste man även identifiera framgångsfaktorer och lära sig av sina misstag. Nu skjuter Trafikverket och Transportstyrelsen i stället detta på framtiden genom att föreslå (åtgärd 1.4) att Trafikverket ska följa upp och utveckla kunskapen kring ITS-implementationer för att förbättra kunskapen om fallgropar vid införande och förväntade effekter. Tågoperatörerna ställer sig bakom att åtgärd 1.4 genomförs, men vi är samtidigt kritiska till att detta arbete inte redan har inletts. När detta arbete väl kommer igång är det mycket viktigt att inte bara berörda myndigheter, akademi, institut och industrin i form av de företag som utvecklar, tillverkar och säljer ITS-produkterna deltar utan även användarna av dessa produkter och de tjänster de kan ge upphov till. För ERTMS är det, utöver Trafikverket, landets tågföretag som är användare av produkterna och tjänsterna.

 

Trender inom intelligenta transportsystem

Kapitel 1.5 Trender inom Intelligenta transportsystem innehåller ett sakfel. Nästa planerade steg i införandet av ERTMS (s.12) är inte sträckorna Stockholm-Hallsberg/Norrköping-Malmö utan  Malmbanan.

 

Strategi och handlingsplan för ITS

I likhet med Trafikverket anser Branschföreningen Tågoperatörerna att en ökad användning av ITS är  ett viktigt medel för att nå ett framtida hållbart transportsystem och att ett övergripande mål med  användning av ITS på nationell nivå är att uppnå de transportpolitiska målen. Branschföreningen  Tågoperatörerna instämmer i att det behövs en tydlig strategi, i rapporten uttryckt som ett antal

strategiska mål, för att uppnå detta:

 ITS ska vara en självklar del av planerings- och investeringsprocessen samt uppföljning

 Ta initiativ inom internationellt policyarbete.

 Samordna ITS-relaterad forskning och innovation nationellt och internationellt.

 Regelgivningsprocesserna ska anpassas till den snabba teknikutvecklingen.

 ITS ska i första hand utvecklas genom att utnyttja befintlig digital infrastruktur och lösningar nationellt och internationellt.

 

Viktiga ITS-projekt inom järnvägssektorn

De olika transportslagen har kommit olika långt i sin ITS-mognad. Väg- och flygsektorerna har kommit  längre i ITS-utvecklingen än järnvägssektorn. Branschföreningen Tågoperatörerna anser att det på järnvägsområdet behövs det insatser inom flera områden, bl.a. när det gäller:

 

Förbättrade informationssystemen för realtidsuppdateringar mellan infrastrukturhållare,

transportföretag och transportköpare.

 Förkortning av planeringstiderna inom tågplanering och kapacitetstilldelning av tåglägen.

 Det är också mycket viktigt att planeringsmodellerna för kapacitetstilldelning moderniseras

och blir dynamiska, d.v.s. tar hänsyn till den faktiska situationen, för att utnyttja tillgänglig

kapacitet maximalt. Det leder till effektivare användning av järnvägsnätet, vilket gynnar såväl

resenärer och transportköpare som tågoperatorer.

 

Resultatspridningen behöver förbättras

Det är mycket viktigt att resultaten från forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom  ITS får ökad spridning och tillämpning. Åtgärderna bör kompletteras med skrivningar om hur  resultatspridning ska genomföras. Branschföreningen Tågoperatörerna anser att bl.a. följande

åtgärder för ökad resultatspridning bör genomföras:

 Finansiärerna bör kraftigt öka sitt engagemang för spridning av resultaten från ny forskning

och demonstrationsprojekt.

 Forskarmiljöerna bör redan på tidigt stadium i projekten inkludera kommunikativa insatser

 Forskning och innovation måste drivas så att brukare och avnämare systematiskt får del av

nya forskningsresultat genom t.ex. ökad samverkan i alla led i innovationskedjan.

 Satsningarna på forskning- och innovation inom ITS bör utvärderas utifrån såväl uppnådda

resultat som i vilken utsträckning resultaten spridits till brukare och avnämare.

 Kunskaper och erfarenheter från svenskt deltagande i EU-projekt och programarbete,

internationella Fol-projekt och verksamheter inom ITS bör systematiskt återrapporteras till

svenska intressenter.

 Branschföreningen Tågoperatörerna driver frågor av intresse för tågoperatörer verksamma i Sverige samt andra kommersiella aktörer i järnvägssektorn. Tågoperatörerna har 42 medlemmar, varav 32 bedriver järnvägstrafik och 10 är verksamma som leverantörer eller entreprenörer i  järnvägsbranschen. Medlemmarna driver såväl persontrafik- som godstrafik på järnväg.