Svar om urspårningen i Huddinge

Stuvsta station i Huddinge kommun, strax söder om Stockholm. Foto: Holger Ellgaard

En skadad växel och en rad av varandra oberoende bedömningar ledde till att det skadade spåret inte stängdes av och ett godståg spårade ur i Huddinge i januari. Detta enligt Trafikverkets olycksutredning. Nu har Trafikverket infört en rad riktade åtgärder för att förhindra att det upprepas.

Klockan 00.31 den 7 januari 2014 spårade ett godståg ur i en spårväxel i Huddinge.

De regelbundna besiktningar som gjorts av växeln har inte visat på några akuta eller säkerhetsfarliga fel. Det fanns dock en anmärkning på växeln att korsningsspetsen var låg, ett fel som skulle åtgärdas i mars, enligt den bedömning entreprenören gjort i december. Den ultraljudskontroll som genomförts ett halvår tidigare för att upptäcka sprickor i rälen visar inte några avvikelser. Inte heller den maskinella kontrollen av spåret i höjd- och sidled kring växeln visar något avvikande. Däremot har ett högt slitage på växeln, vilket beror på att många tåg trafikerar platsen, observerats. 

Lokföraren på det passagerartåg som passerade platsen innan urspårningen rapporterade in till Trafikverkets ledningscentral att ett metallföremål körts på och att det ”small till”. Trafikledningen skickade då ut en felavhjälpare för att kontrollera orsaken till detta, eftersom bedömningen var att situationen inte var allvarligare. När lokföraren av passagerartåget inspekterade tåget vid ankomst på Stockholm Central och pratade med personalen ombord misstänkte föraren att det kunde ha varit något fel på växeln och kontaktade återigen trafikledningscentralen för att förvissa sig om att någon skulle undersöka växeln. 

Telefonautomatiken mellan loket på passagerartåget och trafikledningscentralen gjorde att det andra samtalet hamnade hos den tågklarerare som övervakade Centralen. Informationen från samtalet förmedlades vidare från tågklareraren för Centralen till tågklareraren för Huddinge. Tågklareraren för Huddinge uppfattade dock inte allvaret i situationen och stängde därför inte av spåret. Detta ledde till att godståget senare spårade ur innan felavhjälparen kommit på plats.

Skadorna uppgick till 7 miljoner kronor och förorsakade stora trafikstörningar.

För att få en robustare järnväg vidtar nu Trafikverket ett antal riktade åtgärder, både med spårunderhåll och förbättrade rutiner inom tågledningen. Många av dem har redan påbörjats.

– Vi har inte väntat in alla svar i utredningen utan omgående beslutat om och genomfört åtgärder, säger Tommy Jonsson, biträdande chef för verksamhetsområde Samhälle, Trafikverket.

På underhållssidan kan nämnas åtgärder som: Geoteknisk analys, riktad kontroll av växlar i Huddinge, krafttag för att få bort även icke akuta fel i storstadsområden och stråk samt att besiktningsverksamheten ses över med fokus på vad som görs när fel rapporteras.

Tågledningen har bland annat installerat en trafikledningssimulator för att träna på komplicerade situationer. Man förstärker dialogen för att få tydligare informationsutbyte mellan tåg och trafikledning, en förstärkt arbetsledning inne i Trafikcentralen och individuell uppföljning av nya tågklarerare.

Förutom de ovanstående åtgärderna startade Trafikverket ett fempunktsprogram för att ytterligare förstärka underhållet i hela landet med åtgärder som pågår på en bredare front.