Bristande underhåll orsak till förseningar i Skåne

Foto: Kasper Dudzik

En ny årssammanställning över 2013 gjord av Region Skåne visar den direkta kopplingen på vad järnvägens förseningar betyder för resenärerna i Skåne. Förlorad tid i pengar blir 55 miljoner om året – lågt räknat.

Brister i infrastrukturen står för ungefär hälften av alla förseningar - mätt i tid - som pendlare på Pågatåg och Öresundståg drabbades av 2013. Totalt handlade det om 342 000 timmar som gick förlorade på grund av infrastrukturfel till ett uppskattat värde av 55 miljoner kronor.

De nya siffrorna är en del av det budskap som Region Skånes regionala tillväxtnämnd nu presenterar i Sveriges Riksdag. Delegationen leds av både nämndens ordförande Pontus Lindberg (M) och andre vice ordförande Christine Axelsson (S)

-  Den tid som Skånes invånare förlorade på grund av att järnvägen inte håller måttet motsvarar 190 heltidsanställda personer. Och då handlar det bara om regionaltåg. Den totala omfattningen blir större om fjärrtrafik och godståg inkluderas, berättar Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Resandet ökade med drygt 4 procent 2013. Den största ökningen stod regionaltågen för. Samtidigt minskade punktligheten för såväl Pågatåg som Öresundståg, till 83 respektive 80 procent.

-  Den största skadan som kan ske är givetvis om tilltron till tågen minskar. Region Skånes ambition att fler ska välja kollektivtrafiken bygger givetvis på att vi har en bra produkt. Men om infrastrukturen inte hänger med kommer vi inte att lyckas, det visar 2013 års siffror tydligt, fortsätter Mikael Stamming.

Myndigheten Trafikanalys pekade i utredningen, Arbetspendling i storstadsregioner - en nulägesanalys (2011:3) på att den totala kostnaden för köer, trängsel och flaskhalsar som påverkar arbetspendlarna i Skåne uppgick till 930 mkr baserat på 2005 års siffror. Sedan dess har kollektivtrafikresandet ökat med cirka 50 procent.

-  Om vi vill få bättre fart på Skåne, minska arbetslösheten och öka sysselsättningen, så måste staten satsa mer på infrastrukturen så att vi kan bygga ut regionaltågtrafiken enligt plan, avslutar Mikael Stamming.

Faktamaterialet bygger på statistik från Skånetrafiken och Trafikverket om punktlighet och störningar 2013. Förseningen i tid är fördelad på orsaker, där infrastruktur och dess andel av följdförseningar är summerad för tågtyperna. Som värde på den tid som går förlorad har använts 162 kronor per timme.

Olyckor och spring i spår är exempel på vad övriga förseningar beror på.