Järnvägsutredning för sträckan Sundsvall – Härnösand

Trafikverket startar en utredning för ny sträckning av järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand. Nuvarande stäckning med branta lutningar och tvära kurvor utgör idag en flaskhals för såväl regional pendling som för långväga persontrafik efter kusten.

Den nuvarande sträckningen mellan Sundsvall och Härnösand är en del av Ådalsbanan som går mellan Sundsvall och Nyland där den anknyter till Botniabanan. Järnvägen går till stora delar från Härnösand och norrut i helt ny sträckning. Delen Sundsvall – Härnösand har rustats upp för att klara ökade trafikvolymer men klarar i nuvarande sträckning en högsta hastighet på 100 km/tim. Banan är också 13 kilometer längre än motsvarande vägsträcka och därmed en flaskhals för såväl längre tågresor i Norrland som för en möjlig regional arbetspendling. Trafikverket har tidigare gjort en förstudie och tittat på en ny dragning av järnvägen. Alternativa sträckningar kommer nu att utredas. Ett E4-alternativ följer till stora delar europavägen och till viss del befintlig järnväg medan nord-alternativet sträcker sig längre västerut. I järnvägsutredningen ska Trafikverket studera de korridorer som valts i förstudien utifrån en mängd olika aspekter. Exempelvis ska vi titta på möjliga trafiklösningar för både gods- och persontrafik, miljö, markanvändning, samhällspåverkan, geoteknik och ekonomi. Till utredningen tas även en miljökonsekvensbeskrivning fram, som ska godkännas av länsstyrelsen. Under utredningsarbetet samråder Trafikverket med allmänhet, näringsliv, kommuner och länsstyrelser. Järnvägsutredningen beräknas vara klar hösten 2013. Därefter fattar Trafikverket beslut om vilken korridor järnvägen ska dras i och om man ska gå vidare i planeringsarbetet.

Projektet finns för närvarande inte med i den långsiktiga infrastrukturplan som gäller år 2010-2021. Det innebär att det inte finns några pengar avsatta för byggstart före år 2021. Eventuellt kan en extern finansiering eller omprioriteringar möjligöra en tidigare byggstart.