Transporter på järnväg i uppförsbacke

Foto: Peter Lydén

Det finns stora miljövinster att hämta om transporter till större del flyttas från lastbil till järnväg. Dock så lever gamla föreställningar kvar och tågtransporter anses vara olycksdrabbade, dyra och dras med ständiga förseningar. Detta visar Martin Heljedal i sin licentiatavhandling i bygglogistik, vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. 

Tunga lastbilar blir allt snålare, men med det ökade transportarbetet och den lägre fyllnadsgraden gör ändå att koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken förväntas öka de närmaste åren.

63 procent av de tunga transporterna på väg och 37 procent på järnväg i Sverige, jämfört med exempelvis USA, som visserligen har mer gynnsamma geografiska förutsättningar för järnvägstransporter, där lastbilar står för 40 procent och tågen för 46 procent.

Martin Heljedal har i sin licentiatavhandling undersökt vilka faktorer som ligger bakom företagens beslut att använda sig av lastbilstransporter framför kombinerade, multimodala, transporter där godset går de långa sträckorna på järnväg och fraktas till och från terminalen med bil.

Ser man bara till miljöaspekterna borde järnvägen vara ett solklart val. Även med el producerad i de sämsta fossileldade kraftverken är järnvägstransporter vida mer miljövänliga än lastbilstransporter. Men även andra faktorer spelar naturligtvis in, som kostnaden, attityder och vilka risker man upplever att de olika transportsätten har.

Martin Heljedal har studerat ett stort antal företag med hjälp av en enkätundersökning, och även specialstuderat ett företag som tillverkar prefabricerade betongelement. Alla företagen har den fördelen att de har sin verksamhet i närheten av en järnvägsterminal, avståndet har inte varit mer än sextio kilometer.

Företagen upplever att det är för stora risker med järnvägstransporter, exempelvis risker för förseningar och olyckor. Attityden till de multimodala transporterna är också negativ eftersom man utgår ifrån att omlastningen är krånglig och kostar pengar.

– Att företagen har den här inställningen, trots att de är belägna så nära ett logistikcentrum, är förvånande och tyder på en viss okunskap om tågtransporter. Tyvärr är det ett stort hinder för utvecklingen av mer miljöanpassade transporter, säger Martin Heljedal.

Licentiatavhandlingen är en första del i det forskningsprojekt som så småningom ska leda till en omfattande simuleringsmodell som ger en tydlig bild av hur andelen kombinerade transporter kan ökas för att bidra till ett mer hållbart samhälle och samtidigt hålla nere transportkostnaden.