Tyréns deltar i internationellt forskningsprojekt

Foto: Tyréns

Peter Hellström, som arbetar på Tyréns som utredare inom järnväg har deltagit i ON-Time-projektet under 2013. ON-Time-projektet har som mål att öka kundnöjdheten och säkra attjärnvägsnätet även fortsättningsvis skall vara ett pålitligt, flexibelt och grönt alternativ jämfört med andra transportsätt. ON-Time är ett stort forskningsprojekt finansierat av EU.

 Målet med ON-Time är att det i Europa ska utvecklas system för interoperabilitet och samverkan som i slutändan ger ett bättre kapacitetsutnyttjande inom alla delar av järnvägen. De forskningsresultat som ON-Time-projektet skapar kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet i Europa inom de aktuella områdena under en lång tid framöver. Nya metoder och verktyg som stödjer trafikplanerings- och trafikstyrningsprocesserna kommer att utvecklas samtidigt. De ökade kunskaperna kommer också att inverka på utformningen av både den befintliga och framtida infrastrukturen.

 

Målen ska uppnås genom att utveckla nya metoder och processer som hjälper till att maximera den tillgängliga kapaciteten i det europeiska järnvägsnätet och minimera förseningar och dess följder. Projektet startade hösten 2011 och avslutas under 2014. De aktiva deltagarna är fyra av de större europeiska förvaltningarna Deutsche Bahn (Tyskland), Network Rail (Storbritannien), RFI (Italien), SNCF (Frankrike) samt svenska Trafikverket. Från den akademiska sidan medverkar två brittiska universitet, två tyska, två holländska, ett schweiziskt, ett italienskt och ett svenskt (Uppsala).

Vid Uppsala universitet är det avdelningen Människa-datorinteraktion (MDI), under ledning av professor Bengt Sandblad, som deltar och bidrar med sitt kunnande och erfarenheter kring järnvägens trafikstyrningsprocess. Peter Hellström, som arbetar på Tyréns som utredare inom järnväg, har för Uppsala universitets räkning deltagit i ON-Time-projektet under perioden 2012 - 2013.

Under våren 2013 har Peter inom ramen för Uppsala universitets engagemang inom ”Work package 3: Development of robust and resilient timetables” arbetat med frågeställningar gällande integrationen av tidtabells- och trafikstyrningsprocesserna. Fokus har legat på att, utifrån dagens svenska förhållanden, försöka förstå och beskriva vilka problemen är i denna integrations¬process samt att också belysa pågående utveckling och aktuella innovationer inom området.

Peter kommer att presentera resultatet av sitt arbete i samband med branschprogrammet Kapacitet i Järnvägstrafikens (KAJTs) temadag om tidtabelläggning för järnvägen den 5 december 2013 i Stockholm.