EU prioriterar strategiskt stomnät

Karta över den botniska korridoren. Karta: Norrbotniabanan

EU har nu fattat det slutgiltiga beslutet om att prioritera ett utbyggt strategiskt europeiskt stomnät. I detta nät, som ska vara klart 2030, ingår Norrbotniabanan som en viktig delsträcka. 

– EU-s beslut gör att ännu en pusselbit för finansieringen faller på plats, säger Gusten Granström, vd för Norrbotniabanan AB.

 Vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 19 november antogs det omarbetade förslaget till det Europeiska transportnätet TEN-T och till Fonden för ett sammanlänkat Europa. I beslutet ingår prioriteringen av ett utbyggt strategiskt europeiskt stomnät, Core Network, dit största delen av den europeiska finansieringen styrs. I detta stomnät ingår Botniska korridoren som sträcker sig längs både den svenska och finska sidan av Bottniska viken. I den Botniska korridoren utgör den 27 mil långa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå en delsträcka. 

– EU-s beslut innebär rent konkret att de är beredda att stå för upp till 30 procent av kostnaden för bygget av Norrbotniabanan, vilket i praktiken innebär drygt sju miljarder kronor, säger Gusten Granström. Det fattade beslutet innebär också att NBBAB på nytt kommer att gå in med en ansökan om EU-finansiering och för regeringen blir det ännu viktigare att tillsätta en förhandlingsperson för projektet. – Tillsammans med regionens erbjudande till finansiering är detta ett gyllene tillfälle att sätta spaden i jorden för det efterlängtade projektet, fortsätter han.

Ett helt avgörande beslut Det europeiska stomnätet ska stå klart senast 2030. I Trafikverkets kapacitetsutredning beräknas byggtiden för Norrbotniabanan till tio år och därför bör halva kostnaden tas med till 2025. Allt är förberett i form av järnvägsutredningar för hela sträckan och när finansieringsfrågan är förhandlad återstår bara att upprätta järnvägsplaner, upphandla entreprenörer, sätta spaden i jorden och bygga järnvägen. – Sveriges regering står nu inför ett beslut som är helt avgörande för hur infrastrukturen i Sverige och Europa kommer att se ut i framtiden, säger Peter Roslund. – Vi hoppas att både Trafikverket och regeringen agerar och inte försitter ett gyllene tillfälle att få medfinansiering för ett viktigt infra-strukturprojekt i en investeringsintensiv region som skriker efter arbetskraft. När den nationella transportplanen klubbas igenom 2014 måste Norrbotniabanan finnas med, avslutar Norrbotniabanegruppens ordförande.

Fakta om omröstningen Europaparlamentets omröstning om TEN-T och CEF skedde den 19 november. Så snart den är klar, be-handlas förordningsförslagen om TEN-T och CEF omgående av Rådet och därefter offentliggörs förord-ningarna i EUs officiella tidning. Vid offentliggörande i Official Journal (Europeiska unionens officiella tidning) träder CEF-förordningen och TEN-T-förordningen i kraft. Allt beräknas ske inom 2-3 veckor efter plenumomröstningen. En förordning är en bindande rättsakt, och när den har trätt i kraft gäller den likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen (i detta fall med tillämpning från den 1 januari 2014).