Lidingö möter framtiden med ny trafikstrategi

Lidingöbanan. Foto: Christer Wiik

Lidingö stad vill bland annat förbättra trafiksäkerheten, trafikmiljön och tillgängligheten för gående, cyklister och för resenärer i kollektivtrafiken i kommunens nya trafikstrategi.

För att ta ett samlat grepp kring trafikplaneringen på Lidingö har staden arbetat fram en trafikstrategi. Trafikstrategins huvudsyfte är att utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart tankesätt utveckla trafiken på Lidingö. Trafikstrategin fördjupar de inriktningar och mål för trafiken som miljöprogrammet och översiktsplanen behandlar.

Ett hållbart samhälle är också ett attraktivt samhälle. För att uppnå ett hållbart samhälle har staden arbetat fram olika mål och strategier. Bland annat måste staden förenkla för gående och cyklister och utveckla kollektivtrafiken och ge den mer utrymme i gaturummet.

Staden vill att 75 procent av Lidingöborna har högst 400 meter till kollektivtrafik med minst 15 minuters turtäthet i högtrafik. Staden har också som mål att 80 procent av Lidingöborna väljer att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik till arbetet. För att få ett attraktivt samhälle vill staden skapa en trygg, tillgänglig och trivsam stadsmiljö med ren luft och minskat buller.

Källa: Lidingö stad