Järnvägsbro i Norrbotten belastas till brott

Foto: Trafikverket

Torsdag den 12 september kommer Trafikverket, tillsammans med Luleå tekniska universitet, att genomföra ett unikt försök med en gammal stålbro. Bron har tidigare fungerat som järnvägsbro över Åbyälven i Norrbotten, men den togs ur drift 2012. Det är en 33 meter lång fackverksbro som nu ska belastas till brott.

Syftet är att spara pengar och öka säkerheten.

Trafikverket äger och förvaltar drygt 4000 järnvägsbroar varav de flesta är byggda enligt gamla regelverk. Gemensamt för alla broar är att de åldras och bryts ner. Förutom att broarna åldras ökar även belastningen. Axellaster om 25 ton är vanliga och på vissa banor är axellasterna över 30 ton.

– För Trafikverket handlar det om att kunna tillåta högre laster, förlänga livslängden samt minska underhållskostnaderna, säger broexperten och doktorn i konstruktionsteknik, Anders Carolin på Trafikverket.

Forskningsprojektet sker i samverkan med Luleå tekniska universitet, vilka har erfarenhet av liknande projekt.

– Belastningsförsöket är början på ett forskningsprojekt som kommer att pågå flera år och följas av flera universitet runt om i Europa, säger Thomas Blanksvärd, på Luleå tekniska universitet.

Kan livslängden på broarna förlängas med 10 år är besparingen i storleksordningen 200 miljoner kronor årligen bara för svenska järnvägsbroar. Resultaten och den kunskap som kommer fram kommer även att vara möjlig att tillämpa på vägbroar varför den potentiella besparingen är ännu större. Kan livslängden på en bro förlängas med 20 år innebär det att brobytet blir gratis jämfört med att byta i förtid.

Försöken har redan pågått en tid med bland annat dynamiska belastningar och mätningar av påkänningar.