Stora järnvägsprojekt i Norge

Intercitytåg passerar genom anläggningsområdet Mjøsa. Foto: Njål Svingheim

Norska Jernbaneverkets direktör Elisabeth Enger gläder sig över den stora satsningen på järnvägen som regeringen föreslagit som Nationell transportplan.

Totalt föreslås en budget på 168 miljarder kronor under en tioårsperiod. Det är särskilt glädjande att det finns en tydlig tidsplan och tydliga mål för vidare utbyggnad av Intercity-tågen i östra Norge, anser Enger. Den genomsnittliga investeringsnivån till järnvägen föreslås öka med mer än 50 procent under tioårsperioden jämfört med nivån 2013, från 6,1 miljarder kronor till 9,2 miljarder om året. Intercity-utbyggnaden med dubbelspår hela vägen till Tønsberg, Fredrikstad och Hamar ska vara färdig 2024.Regeringen föreslår att Intercity-projekten finns med i ett nytt system för särskilt prioriterade projekt. Systemet kommer att säkerställa en mer förutsägbar finansiering.

– Det är mycket välbehövligt, säger Elisabeth Enger som också ser positivt på det arbete som pågår med att effektivisera planeringsprocesserna.

Investeringarna under den första fyraårsperioden kommer främst att gå till projekt som redan inletts eller är i uppstartsfasen. Det gäller Follobanan, dubbelspår på sträckorna Arna-Bergen och Hell-Værnes samt intercity-projekten på sträckorna Langset-Kleverud på Dovrebanen, Holm-Nykirke och Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanan.

Samtidigt kommer Jernbaneverket lägga stor vikt vid omfattande planarbeten, detta för att kunna säkerställa ett tillfredställande genomförande av de investeringsprojekt som kommer att inledas senare under tioårsperioden.

– Vi är också beredda att sätta igång med ett antal utredningsuppdrag, säger Elisabeth Enger. Bland annat ska arbetet med en bred, myndighetsövergripande analys av godstransporter i hela landet starta, med särskilt fokus på Østlandsområdets terminalstruktur.

Jernbaneverkets direktör är också nöjd med att högre anslag föreslås gå till drift och underhåll samt modernisering under tioårsperioden, med en ökning på 45 procent jämfört med anslagen 2013. Till moderniseringen hör utbyte av äldre signalanläggningar till det nya gemensamma europeiska ERTMS-systemet. Med Nationell transportplan ges en tydligt klartecken för denna viktiga modernisering av järnvägens signalteknik, framhåller Enger.