Energieffektiva stationsområden kan spara 50 miljoner om året

Östersund station. Foto: Jakob Christensten

Projektet Energieffektiva stationsområden har fokuserat på besparingspotentialen hos teknikhus, växelvärme, bangårdsbelysning och plattformsbelysning. Östersunds stationsområde har varit testområde.

Det viktigaste resultatet är att installation av ny växelvärmestyrning ger en energibesparing på 50 procent i Östersund. Applicerat på hela Sverige ger det en energibesparing omkring 70 GWh, vilket motsvarar en årlig besparing på ungefär 50 miljoner kronor.

Den nya växelvärmestyrningen har införts på ungefär 200 växelvärmeskåp i Sverige. Om den nya styrningen även införs på de uppskattningsvis 1800 återstående växlevärmeskåpen minskar Trafikverket energiförbrukningen med ytterligare 70 Gwh om året, motsvarande 50 miljoner kronor. Med energieffektiviseringen inräknad blir återbetalningstiden fem år, men den nya styrningen av växelvärme ger också andra fördelar, som att mer planerat underhåll kan utföras och att det underlättar för trafikledningen att hålla igång trafiken vid fel på växelvärmen. Styrningen ger Trafikledningen möjlighet att se vilken individuell växel det är fel på, vilket underlättar för trafikledningen att leda om tågen och därmed hålla igång trafiken, och det i sin tur ger en mer robust och tillförlitlig järnväg för tågoperatörer och passagerare.

I det nationella projektet Utbyte av bangårdsbelysningen har resultaten från Östersund används. Man har bland annat använt 150W högtrycksnatriumarmaturer istället för 250 W armaturer där arbete, som till exempel växling, inte pågår utan det ska bara var upplyst.

Projektet påbörjades i slutet av 2008 och blev klart i oktober 2012. Nu återstår viss uppföljning av belysningen under de kommande åren för att se hur den beter sig över tid och utifrån det kunna förutsäga framtida underhållsåtgärder.