Långväga tågtrafiken i Europa växer till över 1360 miljoner passagerare år 2020

Foto: DB

Den långväga persontrafiken på järnväg kommer att öka med uppskattningsvis 21 procent, eller 2,2 procent per år, för att nå över 1 360 miljoner år 2020. Det är en ökning med 238 miljoner jämfört med 2011 års siffror. Det visar en färsk studie från Amadeus, The Rail Journey to 2020.

Rapporten fokuserar på perioden 2011 till 2020, en period som kommer att uppleva att persontrafik på järnväg i Europa kommer att påverkas av en aldrig tidigare skådad kombination av faktorer: En del som avser strukturella förändringar, och andra följer av möjligheter som skapas av infrastrukturella investeringar och teknik. 

I rapporten identifieras att förväntad tillväxt av passagerarvolymen under perioden 2011 till 2020 drivs av fyra viktiga marknader: Storbritannien, Frankrike, Schweiz and Tyskland.

Rapporten är baserad på auktoritativa data och beräkningsmodeller för bästa praxis från en forskargrupp på Amadeus. Över 100 källor från järnvägsföretag, offentligförvaltning och tillsynsmyndigheter står för underlaget och Amadeus har byggt prediktiva modeller baserade på korrelationer mellan långlinjernas andel av den totala trafiken, täthet nationalpopulation, täthet i järnvägsnäten, järnvägens struktur i olika länder och geografi.

The Rail Journey to 2020 ger en översikt över den europeiska järnvägsmarknaden i dag, och beskriver sex viktiga trender som kommer att forma utvecklingen av persontrafik på järnväg och dess relationer med andra modala leverantörer under perioden till 2020. Dessa är:

- Avreglering

- Nya marknadsaktörer

- Slutförande av nya höghastighetslinjer

- Nya nav

- Samarbeten mellan järnvägsföretag och med flygtransporter

- Järnvägarnas prisbilder

I rapporten beskrivs också ett grundscenario, byggd kring dessa trender, för att beskriva omfattningen av persontrafik på järnväg i 2020. Rapporten avslutas med kommentarer om hur passagerare järnvägsoperatörer kan dra nytta av de trender som pågår, hur de kan omvandla industrilandskapet och hur man positionerar sig för att dra nytta av de möjligheter som kommer att komma.