EU medfinansierar delar av Botniska korridoren

Foto: Bombardier

EU medfinansierar två järnvägsinfrastrukturprojekt för att vidareutveckla Botniska korridoren i östra Sverige. EU:s bidrag uppgår till mer än 3,5 miljoner euro från TEN-T-programmet.

– Det här är en väldigt glädjande nyhet som stärker möjligheten för genomförande av Norrbotniabanan och förutsättningarna för EU finansiering av förstudie till en första delettapp, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Projekten kommer bidra till ökad kapacitet på två viktiga sektioner av den viktiga järnvägskorridoren.

– Nu förväntar jag mig att den svenska regeringen snabbt ger stöd till Norrbotniabanan AB:s ansökan så att en första etapp av Norrbotniabanan kan komma närmare ett förverkligande. Norrbotniabanan, som är en delsträcka av Botniska korridoren, finns också med i de transportstråk som EU-kommissonen pekat ut, varför det borde finnas stora möjligheter till ett postivt beslut från EU, säger Erik Bergkvist.

Båda projekten valdes ut för finansiering under ansökningsomgången för TEN-T 2011. Det första projektet består av studier om byggnation av en ny linje mellan Stångån och Dingersjö. Detta projekt får strax under 1,5 miljoner euro i EU-bidrag. Den 2,8 kilometer långa järnvägslinjen är del av det nya dubbelspåret Gävle – Sundsvall och projektets resultat kommer att vara huvudstudier och nödvändiga dokument som krävs för upphandlingsförfarandet för byggnation av den nya linjen, vilken planeras till 2015–2017.

Det andra projektet gäller byggnation av tre nya 750 meter långa mötesstationer längs Botniakorridoren vid Källene, Stegskogen och Gårdsjön. Detta projekt får över 2 miljoner euro i medfinansiering från EU. Uppförandet av de nya stationerna kommer att öka den svenska östkustlinjens tillförlitlighet, med färre förseningar och högre kapacitet. Det planerade signalsystemet för de nya stationerna kommer också att tillåta en smidigare trafikledning.

Förbättringarna som blir resultatet av de båda projekten kommer att bidra till att linjen Gävle–Sundsvall får plats med nuvarande och förväntade framtida trafikökningar. Båda projekten kommer att administreras av Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet och det första beräknas vara slutfört i december 2014 och det andra i december 2013.