Trafikverket säkrar upp Gävles bangård

Ett antal åtgärder genomförs under 2013 för att få en säker bangård i Gävle. En åtgärd, för att öka säkerheten, är att Trafikverket säger upp arrendet till koloniområdet som ligger i anslutning till Gävle rangerbangård.

Bangårdar är ett livsfarligt område att befinna sig på för obehöriga och hittills har Gävle rangerbangård inte varit stängd för allmänheten, vilket har medfört olyckor, klotter, skadegörelser och stölder som följd. Under 2013 införs områdesskydd i form av stängsel, grindar och kameraövervakning för att uppnå en säker arbetsmiljö för personalen och för att förhindra att obehöriga vistas på bangården.

I samband med upprustningen, där man prioriterar säkerheten, har Trafikverket sagt upp arrendet till koloniområdet som ligger i anslutning till Gävle rangerbangård. – Området där kolonilotterna ligger är omringat av tågspår, vilket innebär en stor säkerhetsrisk, både för dem som vistas där men även ur arbetsmiljösynpunkt, säger Jonny Morin säkerhetssamordnare vid Gävle rangerbangård.

Under 2012 har nödlägesberedskapen förbättrats på Gävle rangerbangård genom att nya rutiner för hantering av olyckor tagits fram. Trafikverket har installerat nödlägesskåp med utrustning för att bangårdspersonalen ska kunna hantera mindre olyckshändelser samt tyfonlarm för att varna de som är i fara vid olyckor på bangården.