Cargonet stänger linjen Oslo - Malmö/Trelleborg

Foto: Cargonet

Det är vikande transportvolymer och en allt hårdare konkurrens från östeuropeiska åkerier som orsakar nedläggningen. Tidigare i år har Cargonet aviserat att man tänker lägga ned intermodala transporter i Sverige, ett beslut som har väckt stor uppmärksamhet. Detta beslut har nu rivits upp och företaget kommer att fortsätta med inrikes kombitransporter i Sverige också efter den 11 december 2011, men osäkert för hur länge.

När det gäller sträckan Oslo - Malmö/Trelleborg så finns det inte lönsamhet att frakta gods på järnväg på sträckan. Fördubblade avgifter för godstrafik på järnväg och billiga frakter med östeuropeiska långtradare gör trafiken olönsam för Cargonet.

Från Cargonets sida hävdar man att detta är tydliga signaler till politikerna om de östeuropeiska åkeriernas lägre taxor i kombination med de ökade banavgifter som tas ut för att utnyttja järnvägarna, där miljön i slutänden blir lidande.