Effekter av längre lastbilar och godståg i godskorridor

Foto: Göteborgs Hamn

I en ny rapport från VTI redovisas ett projekt som studerat effekterna av att möjliggöra användandet av längre lastbilsekipage och längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet.

För närvarande är de minsta fordonen, max 18,75 meter för lastbilar i Tyskland och max 650 meter för tåg i Sverige, dimensionerande för transporterna i korridoren. Frågan som studeras är om och hur transportsystemet kan effektiviseras genom att använda längre lastbilar och tåg var för sig eller i kombination i korridoren.

Resultaten visar som förväntat att det samlade transportarbetet på järnväg minskar när längre lastbilsekipage i korridoren används och vice versa. Vid tillåtandet av längre lastbilar beräknas färjetransporterna öka, det samlade sjötransportarbetet påverkas dock ytterst marginellt. Konkurrensen mellan järnväg och sjöfart framkommer tydligt när tågen förlängs till 750 meter och mer.

I alla scenarier beräknas utnyttjandet av skalfördelar för lastbilar och/eller tåg leda till minskade logistikkostnader. Nyttorna av minskade koldioxidemissioner beräknas vara små i förhållande till nyttorna av kostnadsbesparingarna för näringslivet.