Tung debattartikel: "Uppgradera Inlandsbanan"

Inlandsbanan får ny ledning. Bild: Inlandsbanan

Trafikverket har nyligen påbörjat en analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare. Riksdagen bör ta chansen att skapa en fossilfri godskorridor till och från industrin i landets norra halva, skriver 25 vd:ar och kommunstyrelseordföranden i en debattartikel i DI.

I dagsläget konkurrerar industrins transporter av gods med persontransporter, på både väg och järnväg. Kapaciteten är inte obegränsad och på vissa ställen har flaskhalsar uppstått. En sådan flaskhals är ostkustbanan, järnvägen längs med norrlandskusten. Störningar på denna viktiga infrastruktur är mycket skadliga för industrin, menar debattörerna.

Inlandsbanans uppgradering är ett kostnadseffektivt sätt att möta behovet av störningsfria transporter till och från industrin i Sveriges norra halva. Med mycket små medel skapas därmed en godskorridor i inlandet som både är fossilfri och som blir i det närmaste okänslig för störningar. Föga förvånande visar den samhällsekonomiska analysen att detta projekt är klart lönsamt.

Inlandsbanan, Holmen skog, Mellanskog, Norrskog, Sveaskog och Skogsindustrierna välkomnar Trafikverkets arbete med detta. Att förbättra järnvägens möjligheter att svara upp mot nya och utökade kundönskemål är angeläget.