Nu startar den norska planeringen av förbindelse mellan Oslo och Stockholm

Arkivbild

Den norska regeringen har nu gett uppdraget till det norska Jernbanedirektoratet att påbörja utredningsarbetet för att förbättra stråket som binder samman Oslo och Stockholm. Regeringen har preciserat uppdraget för en så kallad KVU, konseptvalgutredning, för Kongsvingerbanan som har till syfte att undersöka hur en framtida trafik för fjärr-, lokal- och godstrafik kan utvecklas. I sin beställning vill den norska regeringen bland annat få svar på om tågtrafiken kan ta en genare väg än idag för att förbättra restiden mellan huvudstäderna. KVUn är det första steget i planprocessen för ny järnväg.

– Det här är ett viktigt besked som ligger i linje med det vi arbetar för. Det känns bra att planeringsarbetet nu kommit igång på båda sidor av gränsen. I sitt uppdrag hänvisar den norska regeringen bland annat till den svenska utredningen av stråket som Trafikverket presenterade förra året, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, som är motsvarigheten till den utredning som nu påbörjas i Norge, slår fast att målsättningen för restiden mellan Stockholm och Oslo är max tre timmar. Den visar också att en förbättring av infrastrukturen skulle skapa attraktiva pendlingsmöjligheter mellan städerna i stråket.

– I och med arbetet med den svenska utredningen har samarbetet mellan norska och svenska trafikmyndigheter utvecklats betydligt. Vi hoppas naturligtvis att det goda samarbetet fortsätter nu när planeringsarbetet kommit igång även på den norska sidan av gränsen. Mer samverkan och samarbete mellan våra länder är en förutsättning för att det här projektet, säger Jonas Karlsson.

I utredningsuppdraget belyser den norska regeringen bland annat att förbättringar av infrastrukturen som ger en restid på cirka tre timmar mellan ändpunkterna skulle innebära att tåget kan ta stora delar av flygmarknaden. Det skulle innebära att merparten av de 1,4 miljoner flygpassagerare som idag reser mellan huvudstäderna istället skulle välja tåget.

– Våra utredningar visar att en sådan restidsförbättring skulle ge tåget en så pass hög marknadsandel att det är möjligt att finansiera stora delar av infrastrukturen med de intäkter som det skulle generera. Det skulle i sin tur innebära att det är möjligt att bygga den här järnvägen snabbare och utan att den svenska eller norska staten måste stå för hela investeringen eller ta hela risken, säger Jonas Karlsson.

När den nationella infrastrukturplanen 2018-2029 (NTP) presenterades klargjorde Infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen vill ta ett initiativ till samtal med Norge för att undersöka förutsättningarna för hur en gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm kan genomföras tidigare än planerat. Ministern hänvisade specifikt till att det finns ett starkt marknadsintresse för förbindelsen och att man i dialog med den norska regeringen gemensamt vill utreda hur de gränsöverskridande förbindelserna kan stärkas.

– Just nu ser vi hur viktiga delar för att åstadkomma en bättre förbindelse mellan huvudstäderna börjar falla på plats och det känns som en reell möjlighet att det skulle kunna bli veklighet, avslutar Jonas Karlsson.