Majoritet i Trafikutskottet för att utreda Oslo-Stockholm

Nu finns en majoritet för järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm i riksdagen. Foto: Oslo-Stockholm 2.55

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt fram ett utskottsinitiativ för att påskynda arbetet med att förbättra tågförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Förslaget innebär att det nu finns en majoritet för frågan i riksdagen. Nu kommer riksdagen med stor sannolikhet besluta att ge regeringen i uppdrag att i sin tur ge Trafikverket ett formellt uppdrag att börja utreda en bättre järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna tillsammans med Norge.

–Vi har sett hur stödet för en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm vuxit kraftigt under en längre tid. Att flera partier nationellt nu tillsammans tar ställning för att börja utreda projektet är mycket positivt, säger Jonas Karlsson

Trafikutskottet har nu tagit ett steg för att få till ett riksdagsbeslut i frågan. Ett utskott kan på eget initiativ lämna förslag till Riksdagen i ämnen som hör till dess ansvarsområde. Nu vill Trafikutskottet att ett utredningsarbete om en bättre järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna och tillsammans med Norge ska påbörjas.

– Vi har tidigare noterat positiva kommentarer från regeringen om att utreda Oslo-Stockholm men känner oss naturligtvis angelägna om att det också blir formella beslut och konkreta uppdrag så att arbetet kan komma i gång. Därför är beskedet från Trafikutskottet viktigt, fortsätter Jonas Karlsson.

Ett liknande initiativ från Arbeiderpartiet och Socialistisk Venstre behandlades i Stortinget i Norge för knappt ett år sedan. I Norge blev det en blocköverskridande uppslutningen som resulterade i att den norska regeringen i september förra året gav Jernbanedirektoratet i uppdrag att påbörja en utredning av Oslo-Stockholm.

– För att arbetet på allvar ska starta krävs samma typ av beslut i Sverige som redan fattats i Norge. Det vore oerhört positivt om Trafikverket nu så snabbt som möjligt fick uppdraget att påbörja arbetet. Vad vi förstår så står de båda myndigheterna beredda på att sätta i gång det gemensamma arbetet, säger Jonas Karlsson

I beslutet som fattats i majoritet av Trafikutskottet står det: ”Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna föreslår mot ovannämnda bakgrund att utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen att riksdagen ställer sig bakom ett tillkännagivande till regeringen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsätta en gemensam utredning med norska Jernbanedirektoratet. Syftet skall vara att bl.a. undersöker möjligheterna att etappvis utveckla stråket Oslo- Stockholm samt ger förslag på hur åtgärderna kan finansieras”.

– För att det ska bli verkstad krävs engagemanget på båda sidor gränsen. Det är det vi ser ett initiativ till nu. Jag är övertygad om att en gemensam utredning kommer fram till att det finns starka argument för att skyndsamt få till en snabb och modern järnvägstrafik mellan Oslo och Stockholm, avslutar Karlsson.