Trafikverket påbörjar utbyggnaden av nya stambanor

Bild: Kavelgrisen

Startar med sträckorna Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm

Inför det fortsatta arbetet har Trafikverket beslutat att Ostlänken och Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 km/h. Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Lund-Hässleholm dimensioneras för 320 km/h. Sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

– Detta innebär mindre förändringar av de beräknade restiderna med höghastighetståg. För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och för Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 35 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och 30 minuter, säger Lennart Kalander.

Sverigeförhandlingen har förhandlat fram och tecknat avtal om stationsorter på de nya stambanorna för höghastighetståg. De ska inte omprövas. Med utgångspunkt i Sverigeförhandlingens underlag, kan Trafikverket ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg-Borås. Utgångspunkt för detta är att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella ur ett nationellt perspektiv.

– Vid nya politiska beslut kan förutsättningarna för utbyggnaden av de nya stambanorna ändras, dock med konsekvenser för tidplaner och kostnader, säger Lennart Kalander.

Ostlänken är första delen i utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. Projektet gör nu en justering av det befintliga projekteringsuppdraget. Den fortsatta projekteringen av höghastighetsbanan sker utifrån hastigheten 250 km/tim.