Ökar beredskapen vid tågstopp

Foto: Trafikverket

Trafikverket fick i november 2017 i uppdrag från regeringen att införa en effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken. Uppdraget var ett svar på en rapport som Trafikverket lämnat till regeringen, med förslag på förbättringar när det gäller evakuering av resenärer, samt röjning och bogsering av fordon från spåret. Arbetet med regeringsuppdraget har nu kommit så långt att ett antal åtgärder kan sättas i verket under 2019.

– Vi startar i begränsad skala nu i november med en pilot i södra Sverige. Där ska vi utveckla och testa de nya arbetssätten, med kortare inställelsetider och ett hjälplok placerat i Malmö, säger Thomas Petterson som är Trafikverkets projektledare.

Piloten genomförs tillsammans med aktörerna i branschen, berörda järnvägsföretag och Trafikverkets verksamhetsområden, där Trafikledning får en nyckelroll.

– Att klara evakuering, röjning och bärgning inom rimlig tid är en kvalitets- och förtroendefråga för hela branschen. Dessutom är det en säkerhetsfråga. Vi kan inte ha resenärer sittande timme efter timme i nedkylda eller överhettade tåg utan information. Då finns risken att det uppstår livsfarliga situationer med spontanevakueringar, säger Thomas Pettersson.

Målet är att en evakuering ska kunna påbörjas inom en timme i storstadsområdena och att röjning ska inledas inom två timmar. Vid störningar utanför storstäderna, där avstånden är längre, förlängs insatstiderna med ytterligare en timme.

– Det är tuffa mål. Att starta en evakuering inom en timme innebär en kamp mot sekunderna. Vi behöver ha bättre rutiner för hur vi hanterar de här situationerna. Trafikverket måste kunna gå in med ett tydligt mandat och säga till alla inblandade parter, "nu gör vi så här". Vi ska ta hand om människorna först och fordonen i nästa steg, säger Thomas Pettersson.

För klara evakuering och röjning införs kortare inställelsetider för nyckelfunktionerna olycksplatsansvarig och elsäkerhetsledare, som är upphandlade i Trafikverkets kontrakt för basunderhållskontrakt.

En annan viktig fråga är tillgången på hjälplok som kan röja och dra undan stillastående fordon. På dagens avreglerade järnvägsmarknad, där 45 vinstmaximerande järnvägsföretag konkurrerar på spåren, är det brist på lediga lok som snabbt kan sättas in i röjningsoperationer.

– Vi har hittills tillämpat "sjöfartsprincipen". Den innebär att det bolag som har ett lok närmast en störning ska rycka in och hjälpa till, precis som fartyg får göra på sjön. Men det är inte så populärt hos bolag som ofta måste ställa upp och bogsera, säger Thomas Pettersson.

Lösningen blir nu att Trafikverket upphandlar en tjänst med 15 diesellok med personal som ska placeras på strategiska platser i landet, med start under andra halvåret 2019. Alla hjälplok ska vara på plats 2020. Loken delfinansieras genom att en avgift för röjning införs. Den part som orsakat en störning föreslås få betala för röjningen. Den här finansieringsmodellen har projektet arbetat fram under våren.