Nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029

Foto: Pixabay

Den största järnvägssatsningen i modern tid

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För södra Sverige som omfattas av länen Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

Regeringen gör stora satsningar i södra Sverige. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg.

I den nationella planen för 2018–2029 ingår därför bl.a. påbörjan av en ny stambana Hässleholm-Lund som ger ökad kapacitet på den idag hårt trafikerade sträckan. En förändring från Trafikverkets förslag är att Sydostlänken ingår i planen. Det är en ny järnvägsförbindelse mellan södra stambanan vid Älmhult och Blekinge kustbana väster om Karlshamn med stor betydelse för industrin.

Regeringen har även beslutat att Trafikverket bör göra bristanalys och fortsätta att utreda stråket kust till kustbanan. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att detta stråk är så pass utrett att det kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering. Utöver åtgärder i gällande plan på E22 ingår även nya etapper på E22 i Kalmar och Blekinge. De kollektivtrafik- och cykelåtgärder som Sverigeförhandlingen har slutit avtal om med Malmö kommun, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne får statlig medfinansiering genom planbeslutet.