Eltel avyttrar järnvägsverksamhet

Foto: Eltel

Säljer sin norska verksamhet för 1 euro

Eltel har tecknat avtal om att avyttra den norska järnvägsverksamheten till Æra AS, ett helägt dotterbolag till Jotunfjell Partners AS.

Eltels järnvägsverksamhet på den norska marknaden omsatte 2017 13,1 miljoner euro med en EBITA om -4,7 miljoner euro. Förvärvsbeloppet uppgår till 1 euro. Förväntad kassaflödespåverkan uppgår till -0,7 miljoner euro och förväntas inträffa under det tredje kvartalet 2018 i samband med transaktionens slutförande.

Försäljningen innebär att samtliga icke-kärnverksamheter, med undantag för slutförande av vissa järnvägskontrakt och utestående garantiåtaganden i den svenska järnvägsverksamheten, sålts i enlighet med den strategiska inriktning som Eltel beslutade om och som offentliggjordes under våren 2017.