Finland reformerar järnvägslagen

Tre VR klass Sr3 lokomotiv mellan stationerna i staden Hämeenlinna och Parola. Foto: Wikimedia, kredit: Petjato

Syftet med reformen är att nationellt genomföra EU:s så kallade fjärde järnvägspaket som tryggar öppet tillträde till marknaden i EU-länderna i fråga om de inhemska persontrafiktjänsterna. Vidare ska järnvägstrafikens tillståndskrav ses över. har skickat ett utkast till totalreform av järnvägslagstiftningen på remiss.

I den nya lagen om spårtrafik finns bestämmelser om järnvägssäkerhet, driftskompatibilitet inom järnvägssystemet, järnvägsmarknader och ledning av spårbunden stadstrafik.

Lagen ersätter efter ikraftträdandet den gällande järnvägslagen och lagen om spårbunden stadstrafik. I förslaget ingår också ändringar i lagen om transportservice.

Lagen innehåller bestämmelser om öppet tillträde till marknaden och om jämlika möjligheter att använda bannätet inom persontrafiken i hemlandet. Den behöriga myndigheten kan inte automatiskt ge ett enda järnvägsföretag ensamrätt ens när myndigheten inrättar ett stödinstrument med järnvägsföretaget i fråga om allmän trafikplikt.

I augusti 2017 presenterade Finlands regering ut en plan om att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens.

En bannätsförvaltare kan lägga ut vissa uppgifter till en extern aktör, bara denna aktör inte är ett järnvägsföretag.

I fortsättningen kan järnvägsföretag ansöka om gemensamma säkerhetsintyg samt godkännanden för utsläppande på marknaden av materiel antingen hos Trafiksäkerhetsverket eller hos EU:s järnvägsbyrå. Hos järnvägsbyrån kan dessa tillstånd ansökas alltid, men hos Trafiksäkerhetsverket bara för Finlands interna järnvägstrafik.

I stället för ett säkerhetstillstånd enligt EU-bestämmelserna ska förvaltaren av en privat spåranläggning kunna välja ett enklare anmälningsförfarande. Ytterligare ska materielen som tillhör en privat spåranläggning kunna tas i bruk med ett enklare ibruktagningstillstånd än vad EU-bestämmelserna säger. Detsamma gäller museitrafiken.

Uppgifterna för regleringsorganet inom järnvägsbranschen som fungerar vid Trafiksäkerhetsverket kommer att öka. I fortsättningen ska regleringsorganet bedöma om det är möjligt att genom avtal om offentlig trafikplikt mellan en behörig myndighet och ett järnvägsföretag begränsa det öppna tillträdet till marknaden när det gäller persontrafiken på järnvägarna. Remisstiden för lagutkastet pågår fram till den 4 april 2018. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett utlåtande.