Västlänken: Trafikverket överklagar domen från Mark- och miljödomstolen

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

Den 21 februari är är sista dagen för att överklaga domen från Mark- och miljödomstolen gällande Västlänken och Olskroken planskildhet. Trafikverket har valt att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen i två avseenden. Det skriver myndigheten på sin nyhetsportal.

Överklagan handlar dels om att Trafikverket yrkar på en komplettering, som innebär en möjlighet att, i särskilda fall, kunna söka dispens hos tillsynsmyndigheten för miljöstörande verksamhet.
- Generellt är vi nöjda med innehållet i domen, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket till myndighetens nyhetsportal. 
- Men vi ser att möjligheten att inte kunna söka dispens för miljöstörande verksamhet kan skapa problem. Det gäller särskilt inom ramen för Olskroken planskildhet, där vissa spårarbeten måste utföras nattetid för att inte hindra tågtrafiken.

Trafikverket yrkar dessutom på att domen skall kunna tas i anspråk även om den inte har vunnit laga kraft – dvs. att verkställighet ges för att kunna starta med arbeten som regleras i domen.

- Vi anser att det inte finns skäl att avslå verkställighet eftersom domen i sig ändå är villkorad till att detaljplanerna* vunnit laga kraft, fortsätter Ulf Edling. Enligt vår synpunkt stämmer detta beslut inte överens med vad som är brukligt i andra fall som gäller stora infrastrukturprojekt.

*Göteborgs stads detaljplaner för Västlänkens sträckning har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och har därför ännu inte vunnit laga kraft.
Källa: Trafikverket