Kompletterande beredningsremiss om Ostlänken

Nyköping, en av stationerna på den kommande Ostlänken. Foto: Christer Wiik

Trafikverket har nu skickat ut en kompletterande remiss om projekt Ostlänken, för att besvara de frågor som framkom i regeringens kompletteringsbegäran i april 2017. Det skriver myndigheten på sin nyhetsportal.

Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping.

Trafikverket har i Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, föreslagit att Ostlänken ska dimensioneras för höghastighet upp till 250 km/tim. Underlaget i beredningsremissen har därför även kompletterats med en PM som belyser konsekvenserna av förslaget till nationell plan.
I remissen redovisas bland annat mer ingående hur påverkan på grundvatten och dricksvatten kan undvikas samt hur projektet arbetar för att minska barriäreffekter och fragmentering. I underlaget framförs även hur negativ påverkan (och risk för påtaglig skada) kan minskas vid passage av de riksintressen som uppmärksammats särskilt i den tidigare beredningsremissen (september 2015).
Utöver den redovisning som svarar på regeringens frågeställningar, redovisas även ett par mindre revideringar som gjorts av den tidigare presenterade förordade korridoren.

Kajsa Nilsson, funktionsansvarig för miljö och tillstånd inom Ostlänken, har varit projektledare i arbetet att ta fram underlag till kompletteringen.
- Förhoppningen är givetvis att Trafikverket nu svarar så komplett att det ger ett fullständigt underlag för att fatta beslut om Ostlänkens tillåtlighet, uttalar Kajsa Nilsson till Trafikverkets nyhetsportal.
Källa: Trafikverket