Mälarbanan byggs om på sträckan genom Solna och Sundbyberg

Foto: Trafikverket

Trafikverket bjuder in till kompletterande samråd

Trafikverket fortsätter utreda hur Mälarbanan ska byggas om på sträckan genom Solna och Sundbyberg (Huvudsta-Duvbo). Verket samarbetar med Solna stad och Sundbybergs stad om utformningen. Det är många delar som ska som ska komma på plats innan man kan visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Här visar Trafikverket viktiga utredningspunkter och vilken status de har just nu. 

Fortsatt arbete pågår att tillsammans med Sundbybergs stad utreda förutsättningarna för att förlänga överdäckning/tunnel västerut. Bron vid Löfströms Allé rivs. När i byggprocessen det kommer att ske utreds fortfarande.  Det beror på vilken produktionsmetod som väljs. Esplanaden: Vägtrafiken över järnvägen stängs av under byggtiden. För gående och cyklister kommer tillfälliga lösningar att ordnas.

Befintliga gångtunnlar som rivs i samband med arbetet med det första tunnelröret. Hur tillfälliga passager  kan ske under byggtiden är under utredning. Under byggtiden kommer entré till pendelstationen att lösas på olika sätt beroende på i vilket skede man är. Trafikverket utreder ombyggnad av entré till tunnelbanan samt utreder placering av Sundbybergs station. Sundbybergs stations plattformar kommer att till stor del ligga i utomhusmiljö. Ekensbergsvägens framtida passage över järnvägen utreds. Tvärbanans bro påverkas inte.

Frösundaledens bro över järnvägen kan behållas men det kommer att krävas viss ombyggnad. Gång- och cykelvägar utmed och under järnvägen rivs i samband med arbetet.  Hur tillfälliga anläggningar blir under byggtiden utreds fortfarande. Fortsatt arbete pågår tillsammans med Solna stad att utreda förutsättningarna för en intunnling av järnvägen mellan Frösundaleden och Huvudstagatan. Man utreder även behov och placering av ytterligare ett spår för att underlätta godstrafik till Tomteboda bangård. Tidigare förslag var att bygga det mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.  Nu utreder man möjligheten att placera godsspåret till Tomteboda öster om Huvudstagatan.