Trafikanalys: Rekordmånga spårvägsresor 2016

Foto: Christer Wiik

Spårvägarna i Göteborg, Stockholm och Norrköping används allt mer. Antalet resor ökade i den nationella statistiken med 7 procent mellan 2015 och 2016 till en nivå som inte uppmätts tidigare. Det visar officiell statistik från Trafikanalys.

Ökningen kan delvis bero på att möjligheterna att resa med spårvagn ökar i takt med att spåren blir längre och vagnarna fler. Enligt statistiken har resorna ökat lite långsammare än utbyggnaden.

Resenärerna gjorde 157 miljoner resor under 2016. Jämfört med 2015 var det en ökning med 7 procent. En av banorna i Stockholm var stängd och ersatt av buss under drygt två år 2013–2015, vilket försvårar jämförelser av antal resor mellan 2015 och 2016.

En jämförelse mellan 2016 och 2011 visar att spåren byggts ut med 8 procent. Det har blivit 13 procent fler platser ombord, vilket beror främst på att antalet fordon ökat med 16 procent. I slutet av 2016 fanns 140 km spårvägar i Sveriges tre spårvägsstäder. Dessa trafikerades av totalt 802 spårvagnar.

I ett femårsperspektiv framgår det att antalet resor och persontransportarbetet ökat med 5 respektive 6 procent. Detta var något långsammare än utbyggnaden av infrastrukturen och den sammanhängande ökningen av reseutbudet.
Beläggningsgraden räknat på sittplatser och ståplatser minskade något under de fem åren, från 17,4 procent till 16,8 procent.
Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln Bantrafik 2016. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.
Källa: Trafikanalys