Grönt ljus för snabbpendeltåg och volymökning av trafiken 2018

Pendeltåg +60 ankommer till Stockholm. Foto: Melker Larsson

Den 22 september gav Trafikverket slutligt besked om tåglägen för den svenska tågtrafiken för 2018. För pendeltågen i Stockholms län innebär det en 20-procentig volymökning av trafiken, förlängd högtrafik, införande av snabbpendeltåg på fler linjer, och delvis nya linjesträckningar.

De nya tidtabellerna kommer att börja gälla från och med den 10 december. De kommer att innebära att 95 procent av pendeltågsresenärerna får fler eller lika många avgångar som under 2017 i såväl hög-, mellan som lågtrafik.

Tidtabellerna för 2018 kommer att innehålla en generell utökning av turtätheten genom 15-minuters trafik under större delen av dygnet på samtliga grenar utom Nynäsbanan, tätare trafik på knutpunkter under hög-och mellantrafiken och att längre tid kommer att räknas som högtrafik jämfört med 2017.

– Fler avgångar för pendeltågstrafiken är viktigt. Vi ansöker om att få köra så mycket som möjligt, och fler avgångar på kvällar och helger är något vi velat ha länge, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid trafikförvaltningen. På de allra flesta stationerna sträcker vi dessutom ut den tid som är högtrafik så att den både på morgonen och eftermiddagen börjar tidigare och slutar senare.

Trafikförvaltningens ansökan innehåller mesta möjliga trafik med de möjligheter och begränsningar som finns i järnvägssystemet i Stockholm under 2018.

– Kunde vi köra tätare trafik så skulle vi naturligtvis göra det, säger Fredrik Cavalli-Björkman. I februari provkörde vi Citybanan och insåg då att vi inte borde ansöka om så många tåg genom Citybanan som först angavs i järnvägsnätsbeskrivningen. Infrastrukturen visade sig ha begränsningar.

Den ansökan som trafikförvaltningen lämnat och som nu Trafikverket godkänt innebär att man kan köra maximalt 16 pendeltåg i timmen genom Citybanan, i vardera riktningen.

– Vi bedömde att fler tåg genom Citybanan innebar en risk att alla tåg, varje dag, skulle bli försenade, Den risken vill vi inte ta, för våra resenärers skull, säger Fredrik Cavalli Björkman. Nu får vi under 2018 ett robust system som är mindre störningskänsligt, men självklart ska vi tillsammans med Trafikverket arbeta för att utveckla trafiken för kommande år.

Snabbpendeltåg

Snabbpendeltåg, som fördelar resenärerna jämnare, minskar trängsel, utvecklar knutpunkter och förkortar restiden till Stockholm City kommer att finnas:

  • På sträckan Märsta-Stockholm City i hög-och mellantrafik
  • På sträckan Södertälje centrum-Stockholm City i högtrafik vardagar från och med höst 2018.
  • Nynäshamn-Stockholm City, hög-och mellantrafik

Tidsvinsten från Södertälje till Stockholm City blir 3 minuter, från Märsta 5 minuter och från Nynäshamn 10 minuter.

Under 2018 ger begränsningar i infrastrukturen på järnvägen mindre kapacitet för pendeltågen än tänkt och järnvägsnätsbeskrivningen för 2018 föreskriver. Som en konsekvens av detta får stationerna Rotebro, Norrviken, Häggvik och Ulriksdal en något lägre turtäthet under hög-och mellantrafiken jämfört med 2017. Tullinge och Stuvsta får också en viss minskning i högtrafik från i höst. På Nynäshamnsgrenen kommer snabbpendeltåg trafikera i enlighet med tidigare trafikupplägg. Trafikförvaltningen har initierat en dialog med Trafikverket i syfte att kapaciteten kommande år ska kunna utökas.

– Vi är medvetna om att snabbpendeltågen mötts av kritik, men de innebär inte någon begränsning, snarare tvärtom, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Syftet är att göra länet lite rundare för dem som bor längst ut och att skapa goda knutpunkter för kollektivtrafik, en bättre fördelning av påstigande och på så sätt minska trängseln för de som bor närmare city. Bättre balans mellan antalet påstigande innebär också att tiden som tåget står på station kan hållas, vilket i sin tur innebär bättre punktlighet.

Arbetet med fortsatt successiv utveckling av trafiken är inlett. Trafikförvaltningens strävan är att utnyttja systemets fulla kapacitet, vilket kommer att ge fler avgångar. En sådan utveckling kräver samarbete med Trafikverket.

Nya linjesträckningar

Vissa avgångar får nya sträckningar, där tågen vid Stockholms City och Odenplan byter gren jämfört med hur de gått under tidigare år. De nya linjesträckningarna är:

  • Märsta-Älvsjö/Nynäshamn under mellantrafiken
  • Kallhäll-Nynäshamn (regelbundet var 30:e minut under högtrafiken)
  • Kallhäll-Södertälje C (regelbundet var 30:e minut under högtrafiken)

Dessutom kommer tågen till och från Uppsala att gå hela vägen till Södertälje C under hela trafikdygnet.

Bakgrund till Trafikförvaltningens ansökan

Trafikförvaltningens planering och ansökan till Trafikverket har utgått dels från Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning för 2018, dels från det planeringsramverk för pendeltågens utveckling som beslutades av trafiknämnden i november 2016. Järnvägsnätsbeskrivningen visar vilken trafik som är möjlig att ansöka om. Planeringsramverket, som tagits fram i dialog med Trafikverket och länets kommuner, beskriver trafiknämndens riktlinjer till trafikförvaltningen för hur pendeltågstrafiken ska planeras för 2018 och de kommande åren. Dessutom genomfördes provkörningar i Citybanan som visade begränsningar i den praktiska turtätheten beroende på begränsningar i infrastrukturen.

För att ytterligare kunna utöka pendeltågstrafiken under högtrafik måste ett antal investeringar i den statliga infrastrukturen slutföras. Det som krävs är bland annat utbyggnad av vändspår på några platser, fyrspår på Mälarbanan, dubbelspår på Nynäsbanan och helst också fyrspår till Uppsala.

Bakgrund till pendeltågsplaneringen

Pendeltågen kör på samma spår som fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Varje år ansöker trafikförvaltningen och övriga tågoperatörer hos Trafikverket om tåglägen, som i detalj beskriver var varje tåg på spåren ska befinna sig vid en viss tidpunkt. Trafikverket ansvarar för att trafiken kan gå utan störningar och därför får tågen inte vara för nära varandra på banan. Trafikverket beslutar om tåglägen i dialog med tågoperatörerna, men alla operatörer kan inte alltid få de tåglägen de önskar.

Från den 13 november kommer fastslagna tidtabeller att finnas sökbara i reseplaneraren på sl.se