Trafikverket om Tågplanen för 2018

Tåg uppställda på Göteborg C. Foto: Christer Wiik

Trafikverket anpassar tågplanen 2018 med hänsyn till de omfattande banarbeten som sker mellan bland annat Göteborg–Stockholm och Malmö–Stockholm enligt det förslag som nu går ut. Det innebär en stor utmaning när tågtrafik och banarbeten ska samplaneras i den tågplan som görs varje år. Det skriver Trafikverket på sin webbplats.

”När utkastet till tågplan för 2018 går ut den 3 juli är de flesta nya tåglägen som sökts anpassningar till kommande större banarbeten. Anpassningar gäller såväl Södra och Västra stambanorna som andra stråk. Allt fler väljer tåget och det är trångt på spåren. Sedan 90-talet har persontrafiken nästan fördubblats på järnvägen i Sverige. Mer trafik innebär ökat slitage och att förbättra järnvägen kräver också tid ute i spåren”, skriver Trafikverket vidare.

– Vi tillgodoser i möjligaste mån tågbolagens ansökningar men vi måste också ta hänsyn till de banarbeten som görs för att inte göra järnvägssystemet alltför sårbart för andra störningar som kan ske, förklarar Jonas Westlund, chef för kapacitetsplaneringen på Trafikverket.

Med anledning av dessa stora banarbeten kan vissa tåglägen ha olika restider och anpassade tidtabeller under olika delar av året.
- Det är inte fler banarbetstider som är sökta i planen – men de som sökts är stora och påverkar de tåglägen som tågföretagen har sökt, säger Jonas Westlund.

Förbättringarna av spår och kontaktledningar som nu genomförs kommer successivt att ge en stabilare trafik allteftersom det blir klart, men under tiden det pågår behöver trafiken anpassas till stora arbeten främst på tungt trafikerade stråk.
- Det handlar till exempel om att vi behöver bygga in större marginaler vid planeringen av trafiken, säger Jonas Westlund.

Trafikverket fortsätter även att implementera förutbestämda tidsluckor för banarbeten – så kallade servicefönster. Detta kommer att ske på fler linjer 2018 jämfört med 2017. Servicefönster är viktiga för att kunna hantera arbeten som behövs göras men som inte är planerade i förväg.
Utkastet har skickats till alla sökande. Justeringar kan göras fram till i slutet av september då tågplanen fastställs. Trafikstarten för Tågplan 2018 är i början av december.
Trafikverket planerar trafiken i nära dialog med tågbolagen. De nya konstruktionsregler som användes på Värmlandsbanan för att öka punktligheten 2017 används även för 2018.
Sammanlagt vill 51 företag köra tåg på de svenska järnvägarna 2018. Av dessa har 25 tågbolag sökt för persontåg och 17 stycken för godståg. Resterande ansökningar avser kapacitet för uppställning, parkering, samt Trafikverkets eget behov av banarbeten.
Källa: Trafikverket