Inlandsbanan: ”Attraktiv tidtabell är avgörande för en fungerande och framgångsrik kollektivtrafik”

Med nya moderna tåg och upprustad bana skulle restiden mellan Åsarna och Östersund bli 47 minuter. Foto: Inlandsbanan AB

Projekt Inlandspendeln har pågått från 22 dec till den 11 juni. Projektet har varit framgångsrikt till stora delar, antal resenärer har ökat kraftigt. Med ett politiskt principbeslut om att tillåta tågtrafik ingå i kollektivtrafiksupphandlingen på sträckan Mora –Östersund ser vi stora möjligheter med de slutsatser vi drar av projektet. Det skriver Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, i en debattartikel.

Bakgrunden till projekt Inlandspendeln är Snötåget som hade pågått sedan 2012. Där visade det sig att trots att trafiken pågått under vintersäsongerna så var endast en liten del av resandet knutet till besöksnäringen och vintersportturismen. Mindre än en av fyra resenärer hade vintersportutövande som primär reseanledning, 40 procent av Snötågsresenärerna åkte hela sträckan Mora-Östersund och 20 procent till och från Sveg. Drygt två tredjedelar av resandet på Snötåget utgjordes alltså av kollektivtrafikresenärer och totalt fördubblades resandet på sträckan.

 

Med den starka utvecklingen i ryggen gjorde att vi inför det femte året utökade projektet till att även innehålla pendeltrafik mellan Åsarna-Östersund samt Orsa-Mora. Projektet Inlandspendeln medfinansierades av kommunerna längs med sträckan och Region Jämtland Härjedalen. Pendeltrafiken startade 9:e januari mellan Orsa-Mora samt Åsarna-Östersund och pågick fram till den 9:e juni. Dagtåget mellan Östersund-Mora pågick mellan den 22 dec-11 juni.

Tidigt stod det klart att Orsa-Mora-pendeln blivit en succé med över 7 600 resenärer. Trafiken har varit efterfrågad av invånarna och ett medborgarförslag var sedan tidigare inlämnat till Orsa kommun. Även Dagtåget (att jmf med fd Snötåget) mellan Östersund-Mora fortsatte öka, totalt reste ca 10 300 personer med tåget vilket är en 16 procentig ökning jämfört med motsvarande period föregående år.

Pendeln Åsarna-Östersund har dock inte haft samma positiva utveckling. Med endast 591 resenärer under perioden kan vi konstatera att den verkligen inte motsvarade våra förhoppningar. Orsaken tror vi är för lång restid och fel tidtabell. Vi lyckades inte få till den ankomsttid vi önskat i Östersund och förseningen i vårt bärighetsprojekt mellan Brånan och Brunflo ledde till längre restider. Under en stor del av projekttiden har vi varit tvungna att sätta in tågersättning med buss på grund av flera omständigheter bland annat omfattande skadegörelse på två av våra vagnar i Orsa vilket gjorde att vi under perioder led av fordonsbrist.

Utredningen ”Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan” som tagits fram under projektets gång visar att restiden samt tidtabellen kopplat till arbetstiden är avgörande för val av färdmedel. I en webenkät som gjorts svarar 77 procent att tåget är ett intressant resealternativ vid arbetspendling om tidtabellen skulle stämma. 70 procent av de tillfrågade anser att restiden är avgörande vid val av resesätt till och från arbetet.

Vår slutsats är att en attraktiv tidtabell med kortare restider är avgörande för en fungerande och framgångsrik kollektivtrafik. Nya moderna tåg och upprustad bana ökar attraktionskraften och ger en ökad tillgänglighet för invånarna som bor och verkar i inlandet.

Till en framtida upphandlad modern persontrafik på Inlandsbanan 2019 är restiden mellan Svenstavik – Östersund 39 minuter om vårt stora upprustningsprojekt beslutas. Med redan beslutade förbättringar på sträckan har vi en restid på 45 minuter mellan Svenstavik – Östersund som målsättning

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.