Ånge bangård - viktig knutpunkt för godstransporter i norra Sverige

Nu startar flera viktiga investeringar vid Ånge bangård som kommer ge stora positiva effekter för godstrafiken. Foto: Mittstråket Norden

Ett nytt järnvägsspår vid Ånge bangårds terminalområde kommer halvera lastningstiden för timmer och annat bulkgods. Och kapaciteten höjs när banan kan ta emot tyngre tåg genom att axeltrycket på banan höjs till 25 ton. Bägge investeringarna ligger i EU-projektet Mittstråket och kommer utföras redan i sommar.  Det skriver projektorganisationen Mittstråket Norden i ett pressmeddelande.

Cirka 10 mil väster om Sundsvall ligger Ånge bangård inramad i ett vackert landskap. Bangården har närmare 40 järnvägsspår i bredd och räknas till de större gods- och rangerbangårdarna i Sverige.

Halverad lastningstid I sommar startar ett stort arbete vid Ånge bangård som kommer få stora positiva effekter för godstrafiken. En av de två investeringarna som projekt Mittstråket genomför är en anslutning av spår 39 som kommer halvera lastningstiden för bulkgods, främst skogsprodukter, som ska vidare från Ånge. Spår 39 byggs vid bangårdens västra infart och löper sedan längs omlastningsterminalen som är belägen på södra sidan, vilket ökar effektiviteten för omlastningen och frigör kapacitet på bangården. I dag tar det lång tid när tågen ska delas och det stör bangårdens övriga flöden. Åtgärden med att förlänga spår 39 kommer starta i juli och slutföras i november.

-Ånge bangård är en viktig knutpunkt för godstransporter i norra Sverige, med anknytning till både Mittbanan och Norra Stambanan, E14 och hamnarna i öst och väst. Det är en självklar aktivitet i ett utvecklingsprojekt som Mittstråket då investeringen inte bara gynnar Ånge utan bidrar till regional tillväxt i hela Mittstråket, från Sundsvall till Trondheim, säger Christin Borg vid Länsstyrelsen Västernorrland och projektledare i projekt Mittstråket.

Järnvägsspåren runt Ånge klarar fordon med axellast 25 ton, men inne på Ånge bangård är det flera spår som bara klarar 22,5 ton. Genom projekt Mittstråket kommer spåren inne på bangården att höjas till axellast 25 ton (STAX 25). Detta gör det möjligt för tyngre lastade godståg att kunna köra in på bangården och till viss del möjliggör det även för tågmöten. Investeringen med STAX 25 är i produktion och kommer vara färdigt i september. 

Projekt Mittstråkets investeringar var tidigare planerad till att genomföras 2018 men tidigareläggs till i sommar föratt samordnas med Trafikverkets stora investering för kontaktledningsbyte över bangården. Därför kommer stora delar av bangården att stängas under veckorna 26-35. 

-Det här är verkligen ett bra exempel på vad ett samverkansprojekt kan åstadkomma. Genom nära samarbete och dialog har vi lyckats att spara pengar, återanvända material och tidigarelägga investeringar, säger Catherine Kotake regiondirektör vid Trafikverket.

Projekt Mittstråket har en budget på cirka 323 miljoner varav drygt 153 miljoner kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Ånge kommun är medfinansiär med 2 350 000 kronor i projekt Mittstråket.

-De samlade satsningarna på Ånge bangård som förutom projektets aktiviteter för ca 40 miljoner också innebär ett kontaktledningsbyte för cirka 200 miljoner kronor är goda nyheter för orten som kan befästa ställningen som en av topp åtta rangerbangårdar i Sverige, men också för miljön och möjligheten att styra över mer gods på järnväg, säger Sten-Ove Danielsson, kommunalråd i Ånge kommun.