”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”

Projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” startar den 2 juli 2017 och avslutas den 30 juni 2020. Foto: Region Västerbotten 

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har nu beslutat att bevilja Skellefteå kommun 3 miljoner kronor för det treåriga projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hos beslutsfattare om Norrbotniabanans betydelse – med det slutgiltiga målet att hela sträckan mellan Umeå och Luleå beslutas om att byggas. Det framgår av ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Kunskapsbyggandet som projektet ska bidra till kommer att fokusera på de tillväxtspår som Norrbotniabanan skapar. En viktig utgångspunkt är Regeringens direktiv till Trafikverket för deras arbete med den kommande nationella transportplanen 2018-2029.
Bland annat ska följande delar redovisas, vilka direkt kan kopplas till Norrbotniabanan; klimat, bostadsbyggande, förbättrade förutsättningar för näringslivet, sysselsättning och ett inkluderande samhälle.
Ett färdigställande Norrbotniabanan skulle bidra till en viktig regionförstoring genom att koppla samman orterna längst kusten. Detta innebär inte minst att tillgängligheten till universiteten ökar och att företagens kompetensförsörjning förbättras. Färdigställandet av hela järnvägen ökar även differentieringen på arbetsmarknaden vilket innebär minskad sårbarhet, samtidigt som det underlättar för jämställdheten att öka.

Region Västerbotten är delfinansiär till projektet med 3 077 694 kr som disponeras ur de regionala tillväxtmedlen, Region Västerbotten finansierar 25 procent av projektets totala kostnader.