Utreder reguljär kollektivtrafik på Inlandsbanan

En utveckling av kollektivtrafiken ökar attraktionskraften för besöksnäringen och ger en ökad tillgänglighet för invånarna.

Oberoende logistikutredning har tagits fram

På uppdrag av Inlandsbanan har en oberoende logistikutredning tagits fram för att utreda förutsättningarna för att utveckla Inlandstrafiken på järnväg på sträckan Mora-Östersund. Syftet med utredningen har varit att undersöka förutsättningarna att återinföra reguljär kollektivtrafik på Inlandsbanan med fokus på arbetspendling och större anpassning till besöksnäringen. Inlandsbanans mål är att minska restiden och samtidigt avstånden och att visa att fungerande tågförbindelser med modern infrastruktur behövs i inlandet. En upprustad bana skulle förbättra förutsättningarna att erbjuda jobb och samhällsservice.

– Besöksnäringen är en basnäring i inlandet. En utveckling av kollektivtrafiken ökar attraktionskraften för besöksnäringen och ger en ökad tillgänglighet för invånarna, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Utredningen visar bland annat att en överföring av den interregionala trafiken på linje 46, från buss till järnväg, är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Underlaget visar på omfattande minskningar i restid och betydande samhällsvinster i form av minskade olyckor och förbättrad tillgänglighet. Det är grunden för att ett principbeslut om överflyttning ska vara möjligt och därmed kunna utveckla snabba och goda förbindelser både regionalt som interregionalt.

I den samhällsekonomiska beräkningen har utredarna utgått från nuvarande busstrafik på linje 46 och jämfört den med två framtida alternativ av tågtrafik på sträckan Mora – Östersund. I båda alternativen är den samhällsekonomiska vinsten omfattande, med en upprustad infrastruktur för att klara hastigheter för persontåg på upp till 140 km/h beräknas vinsten till närmare 19,7 miljoner kronor. Gör man jämförelsen med tågtrafiken som den ser ut idag, inom ramen av budget till 2020, blir beräkningen 13,8 miljoner kronor.