Så kan sträckan Maria station-Helsingborg C förbättras

Helsingborg C. Foto: Christer Wiik

Järnvägssträckan på Västkustbanan mellan Maria station, i norra Helsingborg och Helsingborg C har fyra möjliga lösningar för att byggas ut till dubbelspår. Det framgår av en studie som har tagits fram av Trafikverket.

Västkustbanan är järnvägen som förbinder storstadsregionerna Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Banan är en viktig länk för såväl person- som godstrafik. Sträckan mellan Maria station och Helsingborg C trafikeras i princip enbart av persontrafik. Den går igenom Helsingborgs centrala delar och ger förutsättningar och begränsningar för stadens utvecklingsmöjligheter.
För denna sträcka har Trafikverket och Helsingborgs stad tagit fram en avsiktsförklaring och kommer att arbeta vidare med en ytterligare fördjupad studie.
Den korta sträckan som studerats kommer med nuvarande planering inom ett antal år vara den sista enkelspåriga sträckan på Västkustbanan och dimensionerande för tågtrafiken på stråket.
Det har alltså funnits ett stort ömsesidigt intresse att studera framtiden för denna sträcka. Syfte har varit att ta fram ett bra beslutsunderlag som kan tas med i prioritering för kommande nationell infrastrukturplan och ett bättre underlag för stadens fortsatta planering.
– I åtgärdsvalsstudien har vi tittat på två saker. Dels vad vi kan göra för att förbättra det nuvarande enkelspåret så att det inte blir en allt för stor flaskhals, och dels på olika alternativ för att bygga ut till dubbelspår längs sträckan, säger utredningsledare Janet van der Meulen från Trafikverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Åtgärderna som förbättrar enkelspåret och stationerna i Helsingborg och Maria är bland annat extra växlar vid Maria station och en kompletterande plattform söder om Helsingborg C. Åtgärderna vid Maria station kan genomföras i samband med den planerade dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm-Helsingborg, Romares väg.
– Åtgärderna gör att kapaciteten längs sträckan kan öka något och att effekterna av eventuella störningar längs sträckan minskas.

Åtgärdsvalsstudien föreslår även en fyra förslag på en utbyggnad till dubbelspår. Detta kan göras genom att bygga ut det befintliga enkelspåret till dubbelspår, eller genom att bygga en tunnel i en ny sträckning till Helsingborg C. Åtgärdsvalsstudien presenterar tre olika förslag på tunnlar under Helsingborg.

– En dubbelspårsutbyggnad skulle öka kapaciteten längs sträckan för att kunna möta den ökade transportefterfrågan i framtiden. Behåller vi enkelspåret innebär det också att den ökade kapaciteten som vi får med utbyggnader på andra sträckor av Västkustbanan inte kan utnyttjas fullt ut, exempelvis den planerade dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station, förklarar Janet van der Meulen.
Källa: Trafikverket

 

Fakta
Åtgärdsvalsstuiden Maria station-Helsingborg C:

Åtgärdsvalsstudien har, enligt Trafikverket, resulterat i en rekommendation av följande åtgärder:

* Maria station utökas med ytterligare två växelförbindelser som gör det möjligt för tågen att köra förbi varandra samt byta spår.

* En indelning av enkelspåret i tre signalsträckor.

Dessa två åtgärder ger en ökad kapacitet på befintlig enkelspårsträcka. Dessa åtgärder kan samordnas med utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm-Maria.

* En kompletterande plattform för resande på nuvarande uppställningsbangård söder om Helsingborg C för att klara det ökade behovet av vändande trafik.

* En utbyggnad till dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg C tas med för prövning i pågående åtgärdsplanering inför nationell plan 2018–2029.
Källa: Trafikverket