Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

Foto: Trafikverket

Många brister redan kända internt

Utredningen om Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet inom järnvägsområdet är en del av Transportstyrelsens ordinarie tillsynsarbete. Syftet är att identifierat områden som fungerar och vad behöver förbättras. Granskningen visar att samtliga områden inom Trafikverkets säkerhetskultur kan förbättras.

Det systematiska arbetet med trafiksäkerhet, särskilt den övergripande styrningen bedöms ha ett mycket stort förbättringsbehov. Trafikverket behöver också stärka sin kontroll och uppföljning av sina underhållsentreprenörer.

– I dagsläget ser vi ingen omedelbar risk att dessa brister äventyrar trafiksäkerheten på spåren. Det är fortfarande mycket säkert att åka tåg. Men på sikt kan trafiksäkerheten i spåren påverkas och det krävs ett fokuserat arbete av Trafikverket för att förbättra säkerhetskulturen, säger Claes Elgemyr på Transportstyrelsen.

Trafikverkets dokumentation bedöms vara väldigt omfattande och krångligt skriven. Denna otydlighet gör det svårt för medarbetare och chefer att förstå hur Trafikverket som organisation vill styra säkerhetsarbetet.

– Trafikverkets medarbetare, särskilt den operativa personalen, har ett stort yrkeskunnande. Deras kompetens överbryggar till viss del svagheterna i styrningen. Men i takt med att ny personal kommer in krävs att Trafikverket får ordning på sin dokumentation och styrning, säger Claes Elgemyr.

Många av de brister som utredningen pekar på är redan kända av Transportstyrelsen och Trafikverket.