Roslagsbanans upprustning fortskrider enligt plan

Roslagsbanan, som trafikförsörjer nordöstra Storstockholm, har varit i drift i över 130 år. Banan är idag Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär tågtrafik. Foto: SL
Spårläggningsarbeten pågår på flera platser längs med Roslagsbanans tre sträckningar. Ombyggnationen av Roslagsbanan pågår fram till 2021. Foto: SL
Översiktskarta som illustrerar de arbeten som ska göras längs med Roslagsbanan. Karta: SL

Roslagsbanan, som invigdes i slutet av 1800-talet och har drygt 45 000 resenärer ett genomsnittligt vardagsdygn, genomgår för närvarande en omfattande utbyggnad som inleddes 2010 och pågår fram till 2021.

Roslagsbanan utgår från Stockholms östra och förgrenar sig till de tre slutstationerna Kårsta, Österskär och Näsby Park. Banan omfattar en sammanlagd sträcka på 65 kilometer. Med Program Roslagsbanans utbyggnad förstärker SL Roslagsbananmed totalt 22 kilometer dubbelspår. I projektet ingår även förstärkt bullerskydd, inköp av nya tåg, byggnationen av en ny depå samt upprustning av de flesta stationerna. Målsättningen med utbyggnaden är främst att öka trafiken, förbättra punktligheten och minska risken för störningar. Dessutom förbättras tillgängligheten säkerheten och bullerskyddet förstärks.

Byggstart för ny tågdepå våren 2017Under hösten och vintern pågår arbete på flera olika delar längs med Roslagsbanans sträckning. I Molnby i Vallentuna kommun ska en ny tågdepå byggas. Under hösten har projektering samt arkeologiska utgrävningar pågått och under våren 2017 inleds byggnationen av den nya depån. I depån ska de nya tåg som beställts servas, den är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning längs med Roslagsbanans sträckningar. Anläggningen, som beräknas stå klar 2019, kommer att innehålla uppställningshall och verkstad för 22 nya fordon som ska komplettera de befintliga tågen. Varje nytt fordon är 60 meter långt, vilket motsvarar tre gamla vagnar.

Kårstagrenen stängs av i åtta månaderI januari 2017 stängs Kårstagrenen av fram till mitten av augusti 2017. Under perioden väntar bland annat ombyggnation av Roslags Näsby, Tibble och Ensta stationer. Dessutom ska 3,5 kilometer dubbelspår byggas. Här är dubbelspåret på sträckorna Visinge-Täby kyrkby och Kragstalund-Vallentuna klart. Nu återstår sträckorna Roslags Näsby-Tibble-Visinge och Täby kyrkby-Kragstalund. Utbyggnaden kommer att resultera i att Kårstalinjen från och med nästa höst blir dubbelspårig på hela sträckan mellan Stockholms östra till Täby kyrkby. Norr om Vallentuna planeras för ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen och installation av en ny signalanläggning. 

Dubbelspårsutbyggnad och upprustning av stationer på ÖsterskärsgrenenI juni 2017 stängs Österskärsgrenen av för jobb som ska utföras på sträckan Hägernäs-Ullna Kvarnväg. I december 2017 återupptas trafiken igen. Under avstängningsperioden byggs Hägernäs station om. Samtidigt inleds byggandet av 2,8 kilometer dubbelspår från Hägernäs station till Ullna kvarnväg via Rydbokrossen. Längre fram i projektet byggs en ny station vid Arninge. På Kårstagrenen återstår byggandet av dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund. Under 2018 inleds även stationsarbeten, Ormsta och Lindholmens station.