Bortbyggd flaskhals för Hamnbanan

Södra Marieholmsbron. Foto: Kasper Dudzik

Från den 19 december är det dubbla järnvägsspår över älven i Göteborg, då är både Norra och Södra Marieholmsbron i drift. Den mest sårbara punkten på hela transportsträckan till och från hamnen är därmed bortbyggd. Hamnbanan i Göteborg, som är en av de viktigaste länkarna för svensk export och import, byggs nu ut etappvis till dubbelspår för att öka kapaciteten.

Desssutom är två andra viktiga milstolpar på vägen mot ökad kapacitet på Hamnbanan nådda. Ombyggnaden av Kville bangård blev färdig den 11 december och i oktober i år vann järnvägsplanen för sträckan Pölsebo-Skandiahamnen laga kraft.

- Utbyggnaden av Hamnbanan är ett av de viktigaste projekten för att öka godstrafiken i Sverige idag och en förutsättning för att Göteborgs Hamn skall kunna växa, säger Svante Jonsson som är projektledare för Hamnbanan på Trafikverket. Kombinationen sjöfart och tåg är det mest effektiva transportsättet sett både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

I nuläget trafikeras Hamnbanan med 70 tåg per dygn. När de planerade etapperna är utbyggda, innebär den utökade kapaciteten att det är möjligt att trafikera med 160 tåg per dygn.

Södra Marieholmsbron stod klar i mars i år, samtidigt började Trafikverket renovera Norra Marieholmsbron. Renoveringen är nu klar och från den 19 december finns två spår över älven. Järnvägsförbindelsen över älven har fram tills nu varit den mest sårbara punkten på Hamnbanans sträckning. Om den enda bron som finns blir skadad och inte kan stängas, blir konsekvenser för näringslivet mycket stora. Trafikverkets tidigare analyser visar att ett stopp som varar i mer än en vecka, kostar näringslivet mer än 100 miljoner kronor om dagen.

Bakgrund:Södra Marieholmsbron skulle enligt den nationella planen börja byggas först 2018. Men för att skynda på bygget delfinansierades bron av Göteborgs stad, Göteborgs Hamn, Västra Götalandsregionen och Volvo. De gick tillsammans in med 315 miljoner kronor. Hamnen satsade det största beloppet näst efter kommunen – 85 miljoner kronor. Projektet är även delfinansierat av EU.Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och gör det möjligt för godstrafik, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Omkring 60 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av utrikeshandeln går från Göteborgs Hamn.Beräknad kostnad för Hamnbanan dubbelspår är 1,938 miljarder kronor (prisnivå 2013), exklusive Södra Marieholmsbron.Utbyggnaden av Hamnbanan består av fem etapper, inklusive Södra Marieholmsbron. De två första, Södra Marieholmsbron och Kville Bangård är klara. Fyra av etapperna finns med i Trafikverkets nationella plan. Den femte etappen är mellan Kville bangård och Eriksberg. Bedömningen är att den sista etappen kommer att behövas så småningom, men att de fyra första ger en tillräcklig ökning av kapaciteten tills vidare.

Kville bangård: En viktig knutpunkt för godstrafiken mellan Marieholmsbroarna och Hamnbanan. Här sker magasinering, uppställning, växling och förbigång av tåg. Bangården har byggts om för att öka kapaciteten. Bland annat har man bytt ut flera växlar och gjort anpassningar för den nya Marieholmsbrons spår. Byggstart 2015. Klart 11 december 2016.

Pölsebo-Skandiahamnen: Ett nytt spår byggs parallellt med det befintliga från Pölsebo i öster till Skandiahamnen i väster, ca 1,5 km långt. Järnvägsplanen för sträckan vann laga kraft i oktober i år. Planerad byggstart: 2017, klart hösten 2018.

Eriksberg-Pölsebo: Planen är att bygga dubbelspår i tunnel på sträckan mellan Eriksbergsmotet och Pölsebobangården. Tunneln kommer att placeras norr om nuvarande enkelspår. Projektering pågår.  Byggstart tidigast 2019. Byggtid: 4 år.